11 ruj 2023

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Opći cilj Poziva je pružanjem podrške udrugama mladih i za mlade, osigurati provedbu većeg broja različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš.

Ovim Pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. b) Lokalni i regionalni programi za mlade
  3. c) Mladi i održivi razvoj zajednice
  4. d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. a) Informativni centri za mlade
  2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. c) Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima:

– upisana je u Registar udruga ili Registar stranih udruga i aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i to u prioritetnom području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,

– udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga Poziva smatra se da je prijavitelj dostavio FINA-i za potrebe Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca, bilješke i bilancu za 2022. godinu odnosno prijavitelj koji vodi jednostavno knjigovodstvo godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima i bilješke sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21),

– udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama. Ukoliko je udruga uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i vidljiv je u Registru udruga nije ga potrebno postavljati. Ako je statut usklađen, ali nije vidljiv u Registru udruga, potrebno je postaviti presliku statuta. Ako je udruga podnijela zahtjev za usklađivanje statuta sa Zakonom, dostavlja presliku važećeg i novopredloženog statuta zajedno s dokazom da je statut predan na odobrenje nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama,

– osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u odgovarajući Registar. Ukoliko je mandat osobe ovlaštene za zastupanje koja je potpisala dokument o verifikaciji e-prijave važeći i isto je vidljivo u odgovarajućem Registru, nije potrebno dostavljati dodatnu dokumentaciju. Ukoliko je postupak produljenja mandata osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja u tijeku te isti nije vidljiv u odgovarajućem Registru, prijavi se prilaže i preslika dokaza o dostavi zahtjeva za upis promjena u Registar upućen nadležnom tijelu, gdje je vidljivo da je navedeni zahtjev upućen najkasnije do dana isteka roka za prijavu na Poziv (09. listopada 2023. godine),

– ima odgovarajuće organizacijske kapacitete, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu projekta,

– udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i svojim je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja,

– uredno i u redovnom roku ispunjava sve ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge (obrazac B7),

– udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave (koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),

– protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge, voditelja projekta te svih izvoditelja u provedbi projekta ne vodi se kazneni postupak (što se dokazuje potvrdom koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava) i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj na temelju članaka 25. i 26. Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08 i 112/12), članka 45. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14, 114/22), te članka 54.a. Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014, 70/2017, 98/2019, 151/2022) a sve u skladu sa člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima Poziva (što davatelj sredstava može provjeriti uvidom u kaznenu i prekršajnu evidenciju Ministarstva pravosuđa i uprave tijekom provedbe projekta),

– udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način),

– ima usvojen Financijski plan (ako je primjenjivo) i Program rada udruge za 2023. godinu.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

  • javna ustanova;
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko udruga prijavljuje projekt kao nositelj, može biti partner u provedbi još samo jednog projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.865.250,00 eura. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 10.000,00 eura, a najveći iznos je 20.000,00 eura.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv.

Planirano trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

Poziv je otvoren od 8. rujna do 9. listopada 2023. godine.

Prijava na Poziv obavlja se putem sustava https://www.financijskepodrske.hr/

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci