O PORI REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pravni je sljednik Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije. Osnovana je temeljem Zakona o ustanovama i Odluke Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru i od 19. siječnja 2007. godine u pravnom prometu posluje kao „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Sukladno izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14., 123/17. i 118/18.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela je na svojoj 7. sjednici započetoj 16. svibnja te nastavljenoj 24. svibnja 2018. Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji kojom se naziv „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji mijenja u naziv PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

U skladu s Odlukom o osnivanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/97., 5/99., 2/04., 9/05., 11/06., 12/06. – pročišćeni tekst, 12/09., 5/12., 6/12. – pročišćeni tekst, 8/13., 12/13., 5/14., 6/15., 7/18. i 9/18. – pročišćeni tekst) i Statutom PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 2/07., 17/09., 16/11., 8/12., 15/13., 7/14., 7/15. i 11/18.) uređuje se djelokrug i način rada PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 53/10.) PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije regionalni je koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije zadužen za poslove koordinacije regionalnog razvoja. Izmjenom Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14., 123/17 i 118/18.) PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije u okviru svojih djelatnosti obavlja i poslove javnih ovlasti.


Misija i vizija PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

MISIJA
Stvaranje preduvjeta za kvalitetno upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji kroz izradu, provedbu, praćenje i izvješćivanje o provedbi županijskih strateških dokumenata i razvoj partnerstva dionika javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice.

VIZIJA
PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je regionalni koordinator i središnja ustanova za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji.


Osnovni principi PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u odnosu s trećim stranama

Odnos PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u odnosu s trećim osobama temelji se na sljedećim principima:

– transparentnost i zakonitost u poslovanju,
– kontinuirana suradnja i unaprjeđivanje suradnje sa svim trećim stranama,
– pružanje najaktualnijih informacija i stručnost u radu uz stalno usavršavanje novih znanja,
– profesionalno, nepristrano i jednako postupanje prema svim trećim stranama,
– kontinuirana edukacija svih zainteresiranih dionika i razvoj partnerskih odnosa usmjerenih razvoju Koprivničko-križevačke županije,
– uspostava i poticanje na uspostavu međunarodne suradnje.


Opći i posebni ciljevi PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sljedeće trogodišnje razdoblje

OPĆI CILJ

Obavljanje poslova od javnih ovlasti i ostalih poslova te projekata koji doprinose razvoju KKŽ.

POSEBNI CILJEVI

– Izrada Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije  i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje KKŽ te provedbenih dokumenata za koje Razvojnu agenciju PORU KKŽ ovlasti osnivač;
– Provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja KKŽ s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost istih;
– Upis razvojnih projekata od značaja za razvoj KKŽ u središnji elektronički registar razvojnih projekata, provjera i praćenje njihova stanja, kao i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u isti;
– Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerskog vijeća, kao i sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
– Stručna i tehnička pomoć u pripremi i provedbi EU projekata.