CLLD (eng. Community Led Local Development) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

LAG-ovi su Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).

CLLD će se u razdoblju od 2014. godine do 2020. godine u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil. eura). Cilj CLLD-a je LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju.

Načela CLLD-a:

  • Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja;
  • Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika;
  • Lokalna javno-privatna partnerstva – provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova);
  • Inovativan pristup lokalnom razvoju;
  • Integrirani i multisektorski pristup;
  • Umrežavanje;
  • Suradnja;
  • De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova).

Izvor: http://www.lmh.hr/leader-clld/clld