Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.


Europski socijalni fond +

Glavni cilj ulaganja sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), koja određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali i izvješćima i preporukama za Hrvatsku u okviru europskog semestra. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava.

PULJP 2021.-2027. će doprinijeti nacionalnim ciljevima Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za 2030.:

  • Zaposleno 75% populacije između 20 i 65 godina (EU cilj 78%),
  • Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju (EU cilj 60%),
  • Smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti za 298.000 osoba od čega 40.000 djece (EU cilj 15 milijuna osoba od čega 5 milijuna djece).

Program se temelji na koncentraciji ulaganja u četiri ključna područja: ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Pandemija COVID-19 i dva razorna potresa u Hrvatskoj obilježili su 2020. i 2021. godinu, poduzete aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom COVID krize uspješno su usklađene s instrumentima EU u svrhu očuvanje radnih mjesta i zdravlja građana, ipak pretpostavlja se značajan utjecaj pandemije na pojedine ranjive skupine u društvu, posebno u kontekstu pristupa zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim uslugama. Program je između ostaloga usmjeren na doprinos oporavku od krize kako bi Hrvatska nastavila predpandemijske razvojne trendove.

U provedbi ESF programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva (OCD) pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa. Kroz provedbu aktivnosti, socijalni partneri i OCD-ovi imaju mogućnost razvoja svojih kapaciteta za ostvarivanje ESF+ ciljeva. OCD-ovi su posebno aktivni u pružanju socijalnih usluga i provedbi aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina, a socijalni partneri su ključni dionik na tržištu rada.

Ulaganja iz ESF+ programa doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. S obzirom na značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ESF+ ulaganja će imati regionalni/lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama. Posebice se to odnosi na socijalne i zdravstvene usluge gdje će se ulaganja provoditi temeljem mapiranja potreba na lokalnoj razini (Zaželi, usluge u zajednici, osobni asistenti, itd.).

U ESF+ objedinjena su četiri zasebna instrumenta financiranja korištena u prethodnom programskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Predviđena sredstva ESF+ za Hrvatsku iznose 1,933 milijardi eura. Uz sredstva nacionalnog sufinanciranja, ukupna financijska vrijednost Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iznosi gotovo 2,268 milijardi eura (uključujući sredstva tehničke pomoći).


Više informacija o Programu Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. dostupno je putem Središnjeg internet portal za informacije o EU fondovima i EU programima koji su dostupni u Republici Hrvatskoj – EU fondovi Hrvatska.


Izvor: EU fondovi Hrvatska