ZAKONODAVNI OKVIR

 

Zakon o potpomognutim područjima (NN 118/2018)
Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/2018)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014NN 123/2017, NN 118/2018)
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017, NN 151/22)

Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 44/2023)
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/2018)
Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/2018)
Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (NN 45/2018, NN 120/2020)
Pravilnik  o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj (NN 58/2018)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/2015)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019)
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/2019)

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023)
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata  (NN 42/2018)
Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/2017)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  (NN 89/2010) (NN 158/2013) (NN 132/2017)
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske (NN 18/2016), (NN 51/2016)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (NN 125/19)