Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.


Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS 2030), koji određuje četiri smjera razvoja, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj koji će se postići putem industrijske tranzicije regija i gradova u okviru cilja politike (CP) 1, osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima unutar CP 2, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka u okviru CP 5 te pravednom tranzicijom u Istarskoj županiji (IŽ) i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ) putem FPT.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) se fokusira na tradicionalne sektore, temeljeći svoju intervencijsku logiku na nacionalnim strategijama, dok ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja, uključujući demografske trendove, koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te integrira ulaganja temeljem pristupa „odozdo prema gore“, omogućujući regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta, i to gradovima i otocima u skladu sa teritorijalnim strategijama

(TS), NUTS 2 regijama u planovima industrijske tranzicije (PIT) te IŽ i SMŽ za FPT u Teritorijalnom planu za pravednu tranziciju (TPPT).

Teritorijalna usmjerenost PKK također je ojačana u usporedbi s 2014.-2020., pri čemu se u oba programa dodatna pozornost posvećuje razvojnim izazovima potpomognutih i brdsko-planinskih područja. ITP je usmjeren na ona područja u kojima se, unatoč razlikama u geografskoj veličini i upravljačkim strukturama, ulaganja usmjeravaju putem teritorijalnih/strategija lokalnih i regionalnih dionika, kako je definirano u članku 29.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (SC 1.iii, SC 2.viii i CP5) ili sličnim participativnim pristupima (SC 1.i, 1.iii., 1.iv i FPT).

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

  1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija
  2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima
  3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka
  4. Pravedna tranzicija

Više informacija o Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. dostupno je putem Središnjeg internet portal za informacije o EU fondovima i EU programima koji su dostupni u Republici Hrvatskoj – EU fondovi Hrvatska.


Izvor: EU fondovi Hrvatska