ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/2014123/2017, 118/2018.)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

 

Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (Narodne novine 24/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_466.html

 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine 02/2012)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2012_03_2_25.html

 

Sporazum o partnerstvu Europske komisije s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021.-2027.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2022/09/SoP_2021_2027_usvojen-SoP.pdf

 

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 116/2021):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_116_1985.html

 

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Narodne novine 96/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_96_1426.html

 

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Narodne novine 96/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_96_1427.html

 

Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine 96/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_96_1424.html

 

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2022/02/Usvojeni-Zakljucak-dostavljen-od-VRH.pdf

 

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

https://ruralnirazvoj.hr/files/Strateski-plan-Zajednicke-poljoprivredne-politike-Republike-Hrvatske-2023.-2027..pdf

 

Europski fond za regionalni razvoj

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

 

Kohezijski fond

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

 

Europski socijalni fond plus

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

 

Fond za pravednu tranziciju

Uredba (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

 

Program Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2022/11/PKK-2021-2027.pdf

 

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2022/11/Program-Ucinkoviti-ljudski-potencijali-2021.-2027_.pdf

 

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2022/12/ITP-odobreni.pdf

 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Plan%20oporavka%20i%20otpornosti,%20srpanj%202021..pdf

 

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_12_144_2457.html

 

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 152/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_152_2374.html

 

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 121/2016)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2625.html

 

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/2013, 114/2013, 41/2014, 57/2018, 138/2021)

https://www.zakon.hr/z/652/Zakon-o-unapre%C4%91enju-poduzetni%C4%8Dke-infrastrukture

 

Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine 63/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_63_906.html

 

Uredba o poticanju ulaganja (Narodne novine 156/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_156_2519.html

 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

https://hrvatska2030.hr/wp-content/uploads/2021/02/Nacionalna-razvojna-strategija-RH-do-2030.-godine.pdf

 

Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027.

https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2022/03/PLAN-RAZVOJA-KKZ-ZA-RAZDOBLJE-2021-2027.-6.pdf