ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/2014123/2017, 118/2018.)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

Pravilhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.htmlnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014-2020.

Program ruralnog razvoja 2014-2020.

INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za razdoblje 2014-2016.

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/2008136/2012 i 15/2015)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012 i 157/2013)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine 80/201341/2014107/2014 i 30/2015)

Zakon o poticanju malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18)

Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19)

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014-2020.

Strateški plan razvoja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2019.-2021.

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013-2020.

Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2016-2018.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.

Zaključak o odabiru modela novog ustroja i daljnjeg razvoja lokalnog partnerstva za zapošljavanje – „nova uloga za nove zadatke“