08 tra 2014

NOVE MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA TURISTIČKIH PROJEKATA IZ EU FONDOVA

Europska komisija je u Bruxellesu 20. ožujka 2014. godine organizirala Info dan o mogućnostima financiranju turističkih projekata iz EU fondova i programa u programskom razdoblju 2014.-2020.

Predstavnici Europske komisije, tom su prigodom, prezentirali novine Europskog fonda za regionalni razvoj, EU programa teritorijalne suradnje, programa LIFE+, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog socijalnog fonda, programa Erasmus + Creative Europe, Horizon 2020, te program COSME za kompetitivnost i pristup izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća.

Za turizam su relevantni tematski ciljevi pod brojevima:1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija; 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima; 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage; 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva.

Investicije u okviru tematskih ciljeva (1) istraživanje i inovacije i (2) ICT investicije trebaju biti konzistentne sa strategijom pametne specijalizacije. Strategija pametne specijalizacije znači nacionalnu ili regionalnu inovativnu strategiju koja određuje prioritete u smislu jačanja konkurentske prednosti kroz razvoj istraživanja i inovacija u cilju korištenja novih mogućnosti i kretanja na tržištu.
Turizam će osim ERDF-a moći biti financiran i kroz sljedeće programe i fondove:
1. European Territorial Cooperation – sadrži više od 80 programa prekogranične, transnacionalne i inter-regionalne suradnje a turizam se može pronaći u svim tematskim ciljevima.Pozivi su dostupni na: http://www.interact-eu.net/calls_for_experts/194 i stranicama DG Regional Policy.

2. Program LIFE+ – program za razvoj i razmjenu znanja i primjera dobre prakse koji sadrži potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti. Namijenjen je za SME, NGO i javnim administracijama za aktivnosti usmjerene na dugoročnu održivost (upravljanje obalom, pomorsko prostorno planiranje, čišćenje plaža i mora i sl.). Link:http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
3. Europena Agricultural and Rural Development Fund (EARDF) – fond je usmjeren na ruralna područja a moguće je financirati npr. prijenos znanja, profesionalno osposobljavanje, usluge savjetovanja, aktivnosti vezena za informiranje, smještaj u ruralnim farmama i dr.

4. European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) – prioriteti: održivost, učinkovitost resursa, inovativni ribolov i akvakultura, brža implementacija integrirane pomorske politike, povećanje zapošljavanja i teritorijalne kohezije na obali i unutrašnjost. Moguće je financirati: festivale i sajmove hrane, gastronomiju, promocija kulturne i pomorske baštine, ribolovni turizam, eko turizam i sl.

5. European Social Fund (ESF) – sufinanciranje zapošljavanja i osposobljavanja kadrova koje ima utjecaj na stupanj profesionalne kvalifikacije. Ciljevi su promocija održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora kretanju radne snage, promocija socijalne uključivosti, obrazovanje, vještine, cjeloživotno učenje.

6. ERASMUS+ – program je usmjeren na obrazovanje, mobilnost, osposobljavanje, mlade i sport.Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

7. Creative Europe Programmme – transnacionalni projekti i projekti suradnje na pr. potpora projektima koji spajaju različite kulture te kreativnim sektorima. Uvijek su potrebna najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje. Link: http://ec.europa.eu/creative-europe
8. Horizont 2020 – program je nastao kao solucija izlaska iz gospodarske krize s ciljem investiranja u buduće poslove i rast, te jačanje globalne pozicije EU u području istraživanja, inovacija i tehnologije. Natječaji za 2014. i 2015. godinu objavljeni su na mrežnim stranicama programa. Za turizam je zanimljiv novi poziv za „Joint Programming Initiatives on Cultural Heritage” s ciljem korištenja i prenamijene svih vrsta kulturne baštine, izrade strategije održivog upravljanja kulturnom baštinom i očuvanje materijalne kulturne baštine.Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

9. COSME – cilj programa je poboljšanje turističke konkurentnosti i održivosti.

Tijekom prve polovice 2014. godine bit će objavljeno nekoliko poziva za podnošenje projektnih prijedloga: (1)povećanje raznolikosti EU turističke ponude i usluga, (2) povećanje turističkog prometa tijekom niske i srednje sezone,(3) EDEN – izbor 2014 – Turizam i lokalna gastronomija, (4)sinergija između turizma, high-end i kreativnih industrija, (5) Turizam i pristupačnost za sve. Link:http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

10. Vodič o EU financiranju turističkog sektora – uskoro će biti objavljen vodič o EU financiranju turističkog sektora jer je prepoznata strateška važnost turizma za EU. Vodič će biti redovito ažuriran i pokrit će najvažnije EU programe a usmjeren će biti na sve direktne i indirektne mogućnosti financiranja.

Sve prezentacije dostupne su na:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&lang=en&title=Info%2DDay%3A%2DEU%2Dfunding%2Dfor%2Dtourism%2D

Tematski vodič o turističkim investicijama u okviru ERDF-a nalazi se na sljedećem linku:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci