01 velj 2013

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA – POTPROGRAM „PRIPREMA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 01. veljače 2013. godine Javni poziv za dostavu projektnih ideja u okviru Potprograma „Priprema regionalnih razvojnih projekata”.

Cilj Javnog poziva je prikupljanje regionalnih razvojnih projekata odnosno projektnih ideja, utemeljenih na regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima i prihvatljivih za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, s ciljem postizanja razvoja cjelokupnog teritorija RH, a osobito slabije razvijenih županija.

Prihvatljivi su projekti procijenjene ukupne investicijske vrijednosti između 3 i 50 milijuna EUR. U ukupnu investicijsku vrijednost se ubrajaju troškovi radova, opreme i usluga koje se nabavljaju u okviru projekta.

Odabrani projekti dobit će status regionalnih razvojnih projekata te će im se u prvoj fazi pripreme osigurati:

– tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa, što uključuje: analizu postojećeg stanja i postojeće infrastrukture, procjenu mogućnosti realizacije investicije, procjenu troškova investicije, detaljan hodogram aktivnosti, izradu projektnog zadatka za projektanta;

– tehnička pomoć u razradi projektne ideje, što uključuje: izradu analitičke podloge s analizom sektora i opravdanosti potrebe za investicijom, analizu dionika i utvrđivanje partnera, definiranje ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta, analizu rizika, obrazloženje održivosti projekta i izradu logičke matrice.

Prihvatljive projektne ideje obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu kojima se doprinosi ostvarenju slijedećih tematskih ciljeva, sukladno prijedlogu Europske komisije za razdoblje 2014.-2020.: jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora (za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) te sektora ribarstva i akvakulture (za Euroski ribarski fond); zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže; promicanje zapošljavanja i podrška radne snage; promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva; ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.

Prihvatljivi prijavitelji su:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove itd.) koje je osnovala središnja država ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uključujući ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, lokalne i regionalne razvojne agencije, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, ustanove zdravstvene zaštite i sl.;

– trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao što su lokalne i regionalne razvojne agencije;

– komunalna poduzeća u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– turističke zajednice;

– gospodarske i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe.

Prijavitelji mogu prijaviti projektne ideje samostalno ili u suradnji s projektnim partnerima, koji tada moraju zadovoljavati sve uvjete kao i prijavitelj.

Projekt se može provoditi na području jedne ili više županija u RH, ali utjecaj projekta mora biti od regionalnog značaja.

Svi imovinsko-pravni odnosi moraju biti riješeni ili se moraju moći riješiti u razdoblju od najviše godinu dana.

Prijava na Javni poziv je moguća isključivo putem web-obrasca dostupnog na web adresi: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1232. Nakon popunjavanja obrasca on-line, isti je potrebno otisnuti, potpisati i zajedno sa svom ostalom potrebnom dokumentacijom dostaviti u MRRFEU.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 15. travnja 2013. godine.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi:

http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=1232.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

DOKUMENTI:

Javni poziv
Dodatak 1.: Upute za prijavitelje
Dodatak 2.: Minimalni kriteriji za definiranje regionalnih projekata
Dodatak 3.: Ocjenjivački kriteriji
– Dodatak 4.: Popis tematskih ciljeva i prioriteta – neslužbeni prijevod
Dodatak 5.: Izjava prijavitelja/partnera o vlastitom udjelu financiranja 
Dodatak 6.: Izjava o partnerstvu 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci