20 pro 2022

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“. Ovaj poziv obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ulaganja u sustave javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija kojima se uz mjere za smanjenje gubitaka vode utječe i na racionalnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode (UPPV)  u okviru programske sastavnice NPOO-a: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.

Svrha poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela. Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti isključivo:

 • JIVU koji na području obuhvata projekta pruža uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda, što mu je ujedno i jedina djelatnost  i/ili
 • Jedinice lokalne samouprave koji su osnivači JIVU koji je prijavitelj ili partner na projektu.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje:

 • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom/rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za piće i uređaja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće (uključujući i nabavu opreme za mjerenje i laboratorijsku opremu) i uređaja za desalinizaciju kako bi se udaljene otoke i udaljena naselja u unutrašnjosti opskrbilo vodom za piće u slučaju da se druge mjere ne mogu razumno opravdati i primijeniti;
 • ulaganja u izgradnju cjevovoda, otkrivanje propusnosti kako bi se povećala učinkovitost sustava mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom/ rekonstrukcijom javnih sustava odvodnje;
 • izgradnja/rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih jama (kao malih pojedinačnih uređaja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
 • izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće voda i hidroloških podataka, razvoj analize podataka i alata za modeliranje, i nabava potrebne opreme i uređaja;
 • provedba odgovarajućih mjera zaštite (primjerice: izgradnja/rekonstrukcija sustava odvodnje, uređaja za obradu otpadnih voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje) u zonama sanitarne zaštite izvorišta;
 • aktivnosti vezane na vraćanje svih prometnih i javnih površina nakon izvođenja radova prihvatljivih aktivnosti u prvobitno stanje;
 • aktivnosti vezane za pripremu projekta (npr. priprema dijela nedostajuće projektne dokumentacije kao preduvjet za provedbu projekta npr. za UPOV, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje dozvola nužnih za pripremu projekta) Aktivnosti povezane s uslugama nadzora tijekom provedbe projekta;
 • aktivnosti povezane s uslugama upravljanja projektom Aktivnosti na provedbi mjera javnosti i vidljivosti, uključujući pripremu, izdavanje i distribuciju materijala za promicanje doprinosa Europske unije;
 • aktivnosti koje se odnose na provedbu projekta (npr. ishođenje elektroenergetskih priključaka).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.372.640.711,00 kn

Postupak dodjele vršiti će se prema modalitetu ograničenog poziva.

Projektni prijedlozi podnose se putem elektroničke pošte na e-mail adresu [email protected] ,  a rok za podnošenje projektnih prijava je 31. kolovoza 2023. godine u 23:59 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci