02 ruj 2022

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu;

b) Mladi i održivi razvoj zajednice;

 • Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici:

a) Informativni centri za mlade;

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade;

c) Centri za mlade;

 • Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju;
 • Mladi u ruralnim sredinama;
 • Prevencija nasilja nad i među mladima;
 • Rad s mladima u područjima pogođenim potresom;
 • Prevencija ovisnosti mladih.

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga i aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu u Republici Hrvatskoj;
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu;
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu projekta;
 • udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i svojim je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja;
 • uredno i u redovnom roku ispunjava sve ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge (obrazac B7);
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave (koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava);
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima javnog Poziva (što se dokazuje potvrdom koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava);
 • udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način);
 • ima usvojen Financijski plan (ako je primjenjivo) i Program rada udruge za 2022. godinu.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • javna ustanova;
 • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv. Prijavitelj istovremeno može biti partner u provedbi samo jednog projekta prijavljenog na ovaj Poziv.

Planirano trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 11.000.000,00 HRK. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 75.000,00 HRK, a najveći iznos je 150.000,00 HRK.

Poziv je otvoren od 1. rujna do 3. listopada 2022. godine.

Prijava na Poziv obavlja se putem sustava http://www.financijskepodrske.hr/

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci