23 sij 2014

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2014. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 23. siječnja 2014. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.

Cilj Programa je doprinositi ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija. Ostvarenjem programa se revitaliziraju slabije razvijena područja te jača socijalna kohezija i održivi razvoj obuhvaćenih lokalnih zajednica.

Programom se sufinanciraju projekti čiji su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 158/13).

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 51.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 2.652.000,00 kn.

U 2013. godini po istom programu alokacija za Koprivničko-križevačku županiju iznosila je 2.200.000,00 kuna, a u konačnosti je odobreno 6 projekata u iznosu od 2.306.000,00 kuna.

Prihvatljivi objekti za financiranje su objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektu koje se provode u 2014. godini. Rok za dostavu situacija za provedene aktivnosti na projektu u 2014. godini, za udio sufinanciranja Ministarstva, je 1. prosinca 2014., a rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. ožujka 2015.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: nositelj projekta je obvezan osigurati sufinanciranje u minimalnom iznosu, ovisno o skupini u koju je razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti i to: 10% po projektu za nositelje iz 1. skupine, 15% za nositelje iz 2. skupine i 20% za nositelje iz 3. skupine.

Postupak podnošenja zahtjeva: zainteresirani podnositelji podnose Zahtjev za dodjelu sredstava sukladno Smjernicama za podnositelje uz priloge.

Svaki podnositelj može podnijeti najviše tri zahtjeva, a na osnovu kriterija i sukladno raspoloživosti sredstava, kroz odabir može dobiti maksimalni kumulativni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna (dvamilijuna kuna) s PDV-om.
Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna) s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2014.
Pravodobnim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Postupak odabira zahtjeva: pravodobni i potpuni zahtjevi ocijenit će se u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva.
Svaki pravodobni zahtjev će biti administrativno obrađen, a svi zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru bit će upućeni u postupak ocjenjivanja.
Podnositelji zahtjeva će o statusu svoga zahtjeva biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana nakon dovršetka administrativne provjere.

Nakon postupka ocjenjivanja, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, ministar će donijeti Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje o kojoj će odabrani podnositelji zahtjeva biti obaviješteni pisanim putem.
Po donošenju Odluke o odabiru s odabranim podnositeljima bit će potpisan ugovor o sufinanciranju.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci