08 pro 2017

HRVATSKI SABOR DANAS DONIO ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU I ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM

U Hrvatskom saboru danas su donesena dva zakona koji u bitnome utječu na položaj i status županijskih razvojnih agencija koje su u većini hrvatskih županija i regionalni koordinatori.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju definira pravnu osobnost regionalnih koordinatora na način da svi regionalni koordinatori trebaju biti javne ustanove. Isto tako, novim zakonom regionalnim koordinatorima su definirani poslovi javnih ovlasti.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Vrste akata strateškog planiranja prema sadržajnom obuhvatu jesu:

1. akti strateškog planiranja od nacionalnog značaja;

2. akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

3. akti strateškog planiranja povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a;

4. akti strateškog planiranja povezani s korištenjem fondova EU-a.

Koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim Zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju regionalni koordinatori.

Koordinator za strateško planiranje središnjeg tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja te su dužni prikupljati i unositi pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u skladu s uputama i rokovima.

Po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, odnosno njegovom objavom u Narodnim novinama, Vlada Republike Hrvatske donijet će Uredbu kojom će urediti pokazatelje za izračun indeksa razvijenosti, metodologiju izračuna vrijednosti indeksa razvijenosti i s tim u vezi drugačije izdvajanje potpomognutih područja i Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti.

S obzirom na interpretacijske specifičnosti rezultata indeksa razvijenosti dobivenih novom metodologijom predloženo je novo razvrstavanje u razvojne skupine prema kojem će se općine i gradovi razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine, a status potpomognutih područja imat će sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.

Preliminarni rezultati_novi model_JLS

Preliminarni rezultati_novi model_ŽUPANIJE

Studija_novi model indeksa razvijenosti_CLER

Više informacija dostupno je na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci