06 velj 2015

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2015. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 06. veljače 2015. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.

Cilj Programa je doprinos ostvarenju regionalnoga razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnoga razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja kao jednog od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja imajući u vidu da se kroz ostvarenje ciljeva Programa zadovoljava uvjet pomoći područjima Republike Hrvatske čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 38.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna rasploživa sredstva iznose 1.976.000,00 kn.

U 2014. godini po istom programu alokacija za Koprivničko-križevačku županiju iznosila je 2.652.000,00 kuna, a u konačnosti je odobreno 7 projekata u iznosu od 2.807.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Prihvatljivi objekti su: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga.

Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje su započete i provode se u 2015. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata mogu se koristiti samo u 2015. godini te je rok za dostavu zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 4. prosinca 2015.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, 15% za podnositelje zahtjeve iz II. skupine i 20% za podnositelje zahtjeva iz III. skupine.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 15% za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, odnosno 20% za podnositelje zahtjeva iz II. skupine.

Postupak podnošenja zahtjeva: zainteresirani podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, u postupku odabira može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunakunainulalipa) s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (slovima:pedesettisućakunainulalipa) s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. veljače 2015.

Pravodobnim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Postupak odabira projekata: svi pravodobni zahtjevi administrativno će se obraditi. Podnositelji zahtjeva će o statusu svoga zahtjeva biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dovršetka administrativne provjere.

Svi zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru vrednovat će se u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva

Postupak odabira zahtjeva: pravodobni i potpuni zahtjevi ocijenit će se u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva.
Svaki pravodobni zahtjev će biti administrativno obrađen, a svi zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru bit će upućeni u postupak ocjenjivanja.
Podnositelji zahtjeva će o statusu svoga zahtjeva biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana nakon dovršetka administrativne provjere

Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijeti će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2015. o kojoj će Korisnici biti obaviješteni putem službene web stranice Ministarstva i pisanim putem.
Po donošenju Odluke o odabiru s Korisnicima će biti potpisan ugovor o sufinanciranju.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci