02 sij 2014

OTVOREN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA SUFINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROJEKATA, PROGRAMA I DRUGIH AKTIVNOSTI

 

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih:

1. studija domaćih znanstveno-istraživačkih institucija i gospodarskih subjekata za razvoj postupaka i tehnologija u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te projekata,

2. programa i

3. drugih aktivnosti u istim područjima.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Natječaju mogu ostvariti pravne osobe i obrtnici, ako:

1. dostave ponudu za korištenje sredstava (u daljnjem tekstu: ponuda) Fonda sukladno objavljenom Natječaju,

2. imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

3. ulažu vlastita sredstva u navedene aktivnosti (u daljnjem tekstu: aktivnosti),

4. prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju aktivnosti, sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda,

5. pruže dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u aktivnost,

6. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u aktivnost,

7. pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda,

8. te ako udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Natječajem.

Ako pravne osobe prijavljuju programe obrazovanja u područjima EnU i OIE, uz zadovoljavanje uvjeta iz točaka 1. do 8. moraju biti i registrirane za organizaciju i održavanje obrazovnih aktivnosti (u predmetu poslovanja subjekta u izvodu iz sudskog registra).

Korisnici sredstava ovog Natječaja nisu organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Fond dodjeljuje do 200.000,00 kn po aktivnosti za:

– subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima

– financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim ustanovama te

– donacije udrugama.

Sredstva Fonda dodjeljuju se sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12 i 73/13) za opravdane troškove u udjelu:

1. do 80% ukoliko se radi o:

1) aktivnostima koje se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

– na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,

– na prvoj skupini otoka i

– na području proglašenom zaštićenim područjem prirode, sve sukladno posebnim propisima ili o

2) prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu) i

3) prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu),

2. do 60% ukoliko se radi o:

1) aktivnostima koje se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

– na području druge skupine otoka i

– na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili

2) drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) odnosno o

3) drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske)

3. do 40% ukoliko se radi o ostalim područjima Republike Hrvatske

Trgovačkim društvima i obrtnicima, sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Natječaju utvrđen je Viškom prohoda poslovanja Fonda ostvarenim u 2012. godini i Financijskim planom Fonda za 2014. i projekcijom za 2015. i 2016. godinu, a iznosi 3.000.000,00 kn.

Opravdani troškovi ulaganja u aktivnosti su troškovi:

1. nabave materijala, opreme i uređaja za provođenje istih,

2. istraživanja i razvoja novih postupaka, tehnologija i proizvoda (modeliranje, mjerenje i druge odgovarajuće aktivnosti),

3. izrade znanstvene i stručno tehničke dokumentacije za razvoj novih postupaka, tehnologija i proizvoda,

4. pripreme i provedbe obrazovnih aktivnosti (izrada obrazovnih materijala te organizacija i provedba predavanja, radionica, seminara i sličnih aktivnosti) i

5. studijskih istraživanja.

Ponude se mogu dostaviti za najviše dvije aktivnosti, izdvojeno za svaku.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom ponuditelja u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama”.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci