13 ožu 2013

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA OBJAVILA JE JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA ZA POTPORE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2013. GODINI

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZ).

Turistički nerazvijenim područjem se smatraju:

  • područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba
  • sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

II. Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

1. Programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije i to:

a) programe razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda destinacije,
b) programe unapređivanja turističke ponude destinacije i/ili pojedinih elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude
c) nabavu opreme i rekvizita za održavanje događanja/manifestacija (osim radijske,televizijske i audio vizualne opreme)

2. Programe edukacije i to:

a) seminare/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga nositelja turističke ponude i davatelja usluga
b) seminare/radionice za razvoj ponude selektivnih oblika turizma
c) seminare/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda
d) ostalu tematsku i strukovnu edukaciju za nositelje turističke ponude i davatelje usluga u realizaciji novih proizvoda i usluga i dr.

3. Programe korištenja sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu:

a) sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije za razvojne turističke projekte i javnu turističku infrastrukturu za korištenje sredstava iz fondova Europske unije
b) sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja turistička zajednica.

4. Programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica i to:

a) aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša, te unapređivanje uvjeta boravka turista (osim izgradnje komunalne infrastrukture)
b) turističku/smeđu signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02)
c) izradu i/ili ažuriranje alata e-marketinga TZ (aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje, Web 2.0., elektronske destinacijske informacijske baze, interaktivni kartografski sustavi, aplikacije za GPS sustave, QR i dr. )

Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

– kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
– ulaganje u izgradnju, obnovu ili uređenje nekretnina koje nisu u vlasništvu TZ, osim za javnu turističku infrastrukturu danu na upravljanje turističkoj zajednici od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– troškove redovnog poslovanja TZ (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
– izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, osim za programe 3.a) i 4.b) iz točke II. ovog Javnog poziva
– za zabavne, sportske i sl. manifestacije
– objekte komunalne infrastrukture
– izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
– sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog programa

2. Korisnici potpore su turističke zajednice koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima naturistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe iz točke II. ovog Javnog poziva (dalje u tekstu: TZ). U slučaju da više turističkih zajednica zajednički realizira pojedini program, kandidaturu podnosi samo jedna turistička zajednica koja će u ime ostalih biti nositelj realizacije.

Jedna TZ u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati najviše pet (5) programa.

Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše do 80%,ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZ u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn. Ovo ograničenje ne primjenjuje se u slučaju kada više TZ zajednički kandidira jedan program, te u slučaju kada TZ kandidira program korištenja sredstava EU fondova.

Sredstva potpore su bespovratna, a dodjeljuju se iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

TZ kandidature na Javni poziv šalju preporučeno na adresu:

Hrvatska turistička zajednica,
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb,
s naznakom “NE OTVARAJ – Javni poziv, POTPORA NERAZVIJENIM TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA”.

Javni poziv dostupan je na slijedećem linku: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima-?Y2lcMzMzMyxwXDI0Mg%3d%3d

Krajnji rok za dostavu projekata u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice je 29.ožujka 2013. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 29.ožujka 2013.). Kontakt osoba je gđa. Silvija Licul 01/4699 337 ili [email protected]

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci