21 velj 2013

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU – POTPROGRAM „PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“ ZA 2013. GODINU


PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja
i
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

objavljuju

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za 2013. godinu

za

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije
Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanju ljudskih kapaciteta na lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) razini za učinkovitu pripremu i korištenje EU fondova.

Potprogramom „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” nastoji se pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Svrha i predmet poziva:

Svrha javnog poziva je prikupljanje lokalnih razvojnih projekata s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvaranja zalihe projekata za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Prihvatljiva područja:

Prihvatljivi projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu iz područja razvoja javne poslovne,  turističke i kulturne infrastrukture, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša iočuvanja zaštićenih područja, a koji doprinose ostvarenju sljedećih tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014. -2020.

Tematski cilj Investicijski prioritet (popis sukladno prijedlogu Regulative[1])
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora (za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) te sektora ribarstva i akvakulture (za Europski ribarski fond)
3.1. Promicanje poduzetništva, osobito podupiranjem primjene novih ideja i pružanjem podrške u stvaranju novih poduzeća, uključujući i poslovne inkubatore
3.2. Razvoj i primjena novih poslovnih modela za mala i srednja poduzeća, osobito vezanih za internacionalizaciju
3.3. Podrška stvaranju i proširenju naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga
3.4. Podrška stvaranju kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast i inovacije
3.5. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz promicanje prilagodljivosti poduzeća i radnika te povećanje ulaganja u ljudske resurse
4. Podrška približavanju prema ekonomiji temeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima
4.1. Promicanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije
4.2. Promicanje energetske učinkovitosti i primjeni obnovljivih izvora energije u poduzećima
4.3. Podrška energetskoj učinkovitosti i primjeni obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, uključujući javne zgrade i kućanstva
4.3.a)[2]Podrška energetskoj učinkovitosti i primjeni obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi i kućanstvima
4.4. Razvoj i primjena pametnih nisko- i srednje-naponskih distribucijskih sustava
4.4.a) Razvoj pametnih nisko- i srednje-naponskih distribucijskih sustava
4.5. Promicanje strategija nisko-ugljičnog razvoja za sva područja, a posebno u urbanim područjima, uključujući promociju održive mobilnosti i smanjenja vezanog vremena prilagodbe
4.6. Promicanje istraživanja, inovacija i usvajanja nisko-ugljičnih tehnologija
4.7. Promicanje korištenja visokoefikasnih kogeneracijskih postrojenja za proizvodnju električne i korisne toplinske energije temeljenih na stvarnim potrebama za toplinskom energijom
4.8. Podrška prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito koristi raspoložive resurse i upravlja okolišem na održiv način te istovremeno koristi tehnologije koje ne utječu negativno i otporne su na klimatske promjene putem preobrazbe sistema školovanja i obuke, prilagodbom vještina i kvalifikacija, jačanjem vještina radne snage i stvaranjem novih poslova u sektorima vezanim uz okoliš i energiju
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
6.1. Značajna ulaganja u sektor gospodarenja otpadom radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU (aquis)
6.2. Značajna ulaganja u sektor upravljanja vodama radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU (aquis)
6.3. Zaštita, promicanje i razvoj kulturnog i prirodnog nasljeđa
6.4. Očuvanje i obnova bioraznolikosti, zaštita tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući područja NATURA 2000 te zelenih infrastruktura
6.4.a) Očuvanje i obnova bioraznolikosti, uključivo putem zelene infrastrukture
6.5. Akcije za poboljšane urbanog okoliša, obnovu zapuštenih površina te smanjenje onečišćenja zraka
6.6. Promicanje korištenja inovativnih tehnologija u svrhu poboljšanje zaštite okoliša i učinkovitog korištenja resursa u sektorima gospodarenja otpadom, upravljanja vodama, zaštite tla ili smanjivanja onečišćenja zraka
6.7. Podrška prelasku industrije na učinkovito gospodarenje resursima i promicanje zelenog razvoja
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže
7.1. Promicanje multimodalnog Zajedničkog europskog prometnog područja kroz investicije u TEN-T mrežu
7.2. Poboljšanje regionalne povezanosti spajanjem sekundarnih i tercijarnih čvorova s TEN-T infrastrukturom
7.3.Razvoj okolišno-prihvatljivih nisko-ugljičnih transportnih sustava uključujući unutarnje plovne putove, pomorsku plovidbu, luke i multimodalna čvorišta
7.4. Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava
7.5. Razvoj pametne distribucije plina i energije, sustava skladištenja i prijenosa
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
8.1.Razvoj poslovnih inkubatora i poticanje investiranja u samozapošljavanje, mikro poduzeća i pokretanje poslovanja
8.2. Podrška razvoju kroz razvoj unutarnjih potencijala putem teritorijalnih strategija za posebna područja, uključujući industrijske regije u opadanju te povećanje pristupačnosti i razvoj specifičnih prirodnih i kulturnih resursa
8.3. Lokalne razvojne inicijative i pomoć strukturama koje nude lokalne (susjedske) usluge za stvaranje radnih mjesta, isključivo ako su takve aktivnosti nije moguće financirati unutar ESF regulative
8.4. Promicanje zapošljavanja za nezaposlene i neaktivne, uključujući lokalne inicijative za zapošljavanje te podršku mobilnosti radnika
8.5. Održivo uključivanje mladih, osobito onih bez posla, obrazovanja i vještina za ulazak na tržište rada
8.6. Samozapošljavanje, poduzetništvo i pokretanje poslovanja
8.7. Ravnopravnost spolova i usklađivanje poslovnog i privatnog života
8.8. Prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika na promjene
8.9. Aktivno i zdravo starenje
8.10. Ulaganja u infrastrukturu javnih službi za zapošljavanje
8.11. Modernizacija i jačanje institucija vezanih za tržišta rada, uključujući akcije za poticanje međunarodne mobilnosti
9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva
9.1. Ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu kojom se pridonosi nacionalnim, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjuju nejednakosti u smislu statusa zdravstva te prelazak s institucionaliziranih usluga na usluge koje se pružaju unutar zajednice
9.2.Podrška fizičkom, ekonomskom i društvenom obnavljanju zapuštenih urbanih i ruralnih zajednica i područja
9.3. Podrška socijalnom poduzetništvu
9.4. Aktivno uključivanje, osobito radi poboljšanja zapošljivosti
9.5. Integracija marginaliziranih zajednica (npr. Roma)
9.6. Suzbijanje diskriminacije temeljem spola, rasnog ili nacionalnog porijekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, godina ili seksualne orijentacije
9.7. Poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih usluga, uključujući zdravstvo i socijalne usluge od općeg interesa
9.8. Promicanje socijalnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva
9.9. Razvojne strategije lokalne zajednice

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga:

 • usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje
 • da su za projekt u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;
 • javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, koja imaju svoja sjedišta na i izvan područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, a svoje aktivnosti provode na tom području, pojedinačno ili više njih zajedno;

Prijavitelji mogu prijaviti projektne prijedloge samostalno ili s partnerskim institucijama koje također moraju zadovoljiti iste kriterije prihvatljivosti kao i prijavitelji.

Prednost pri dodjeli sredstava imaju:

 • nositelji projekata koji do sada nisu imali iskustva u pripremi i/ili provedbi EU projekata;
 • zajednički projektni prijedlozi najmanje dva prijavitelja;
 • projektni prijedlozi s potencijalno većim pozitivnim utjecajem na zapošljavanje u razdoblju od 5 godina po završetku provedbe projekta;
 • projektni prijedlozi koji se odnose na prenamjenu zapuštenih objekata u objekte iz prihvatljivih područja;
 • projektni prijedlozi s većim iznosom sufinanciranja.

Prihvatljivi troškovi:

sufinanciranje troškova pripreme i izrade projektne dokumentacije te ostali troškovi povezani s pripremom projekta kako slijedi:

 • studije izvedivosti (ekonomska, financijska, socijalna, okolišna, institucionalna i dr.);
 • idejni projekti i ishođenje lokacijske dozvole;
 • glavni projekti (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehnički i ostali, elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima);
 • ishođenje građevinske dozvole, troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave;
 • troškovnike i tehničke specifikacije za projekte koji imaju potvrdu da nije potrebna građevinska dozvola (po postupku o jednostavnim građevinama);
 • izvedbenu dokumentaciju; razradu projektne prijave, izrada aplikacije za EU natječaje i druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Rok za izradu tražene projektne dokumentacije:

 • godina dana od datuma potpisivanja ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi iznos sufinanciranja:

korisnici ovog potprograma, bilo za pojedinačni, bilo za zajednički prijedlog mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 500.000,00 kuna i to:

 • do 85% zaokružene financijske konstrukcije[3] ulaganja u pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne projekte koji se provode na području JLS 1. skupine razvijenosti;
 • do 75% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne projekte koji se provode na području JLS 2. skupine razvijenosti;
 • za prijavitelje koji do sada nisu imali iskustva s pripremom i/ili provedbom EU projekata maksimalni iznos sufinanciranja se povećava za 5%.

Postupak podnošenja prijava:

zainteresirani prijavitelji se prilikom prijave projektnih prijedloga za dodjelu sredstava za sufinanciranje moraju koristiti propisanim obrascima priloženim uz Poziv za iskaz interesa. To su slijedeći obrasci:

 • Prijavni obrazac (Dodatak B), detaljno i jasno popunjen, na hrvatskom jeziku, dostavljen u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u), koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku,
 • Kontrolni obrazac (Dodatak A) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u)
 • Proračun projekta (Dodatak C) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u)

Prijavitelji se trebaju služiti Smjernicama za prijavitelje objavljenima uz poziv.

Rukom pisane prijave biti će odbačene i neće se dalje razmatrati.

Prijavitelj može podnijeti najviše tri prijave u ovom pozivu za iskaz interesa.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici (u dva istovjetna primjerka u pisanom obliku), koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja, preporučenom poštom ili neposredno dostavom u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, obavezno uz naznaku:  Poziv za iskaz interesa za 2013. godinu za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” – Ne otvarati – “ , na adresu:

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja
Adresa: Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica.

Sva korespondencija prijavitelja i Ministarstva prilikom predaje prijave vodi se isključivo putem PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22.03.2013. U slučaju slanja prijava poštom, prihvatljivima će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno sa 22.03.2013. godine.

Nakon što prikupe projektne prijedloge, regionalni koordinatori će ih administrativno obraditi i ocijeniti te uspostaviti listu prvenstva projektnih prijedloga za koju će zatražiti suglasnost Županijskog partnerskog vijeća.

Prijavitelji će biti pismeno obaviješteni o statusu prijave nakon administrativne provjere.

Županijsko partnersko vijeće će dati suglasnost na listu prvenstva i uspostaviti rezervnu listu, a regionalni koordinator će Ministarstvu u propisanom roku dostaviti liste zajedno sa izvješćem o provedenom postupku vrednovanja, odabiru i formiranju liste prvenstva.

Ministarstvo će izvršiti provjeru liste prvenstva prijedloga lokalnih razvojnih projekata u smislu jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani Programom te jesu li potkrijepljeni relevantnom dokumentacijom.

Ministar donosi konačnu odluku o odabiru prijedloga lokalnih razvojnih projekata kojima se odobravaju sredstva za sufinanciranje pripreme i  izrade projektne dokumentacije.

Ministarstvo će sve nositelje lokalnih razvojnih projekata čiji su prijedlozi usvojeni, kao i sve regionalne koordinatore, obavijestiti o odluci o odabiru prijedloga za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

U skladu s odlukom s prihvaćenim prijaviteljima će se potpisati ugovor o sufinanciranju.

Dodatna obveza prijavitelja:

Kada prijavitelj bude obaviješten da je odabran, a prije potpisivanja ugovora, isti je u obvezi dostaviti Ministarstvu, ovjerenu bjanko zadužnicu  te popunjeni obrazac Financijske identifikacije. Iznos bjanko zadužnice određuje Ministarstvo sukladno dodijeljenim sredstvima korisniku.

Odgovorne osobe za kontakt i dodatna pitanja u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja su:

Poziv za iskaz interesa i svi dodatni obrasci dostupni su na web stranici PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, www.pora.com.hr pod Poziv za iskaz interesa za 2013. godinu za  Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije,  Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”.

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA i

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE


Potrebna dokumentacija:


[1]Prijedlog nove regulative dostupan je na: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm:

Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 /* COM/2012/0496 final – 2011/0276 (COD) */

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 COM(2011) 614 final –  2011/0275 (COD)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 – COM(2011) 612 final/2 – 2011/0274 (COD)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 – COM(2011) 607 final /2 – 2011/0268 (COD)

[2] Broj sa slovnom oznakom koristi se kada ERDF i CF sadrže sličnu formulaciju prioriteta

[3] Zaokružena financijska konstrukcija predstavlja planirani trošak ulaganja u pripremu i izradu projektne dokumentacije, a sastoji se od:

    • planiranih troškova za onu dokumentaciju za koju korisnik još nije započeo postupak javne nabave, odnosno troškova za izradu projektne dokumentacije koju je korisnik već naručio u postupku javne nabave, a nije platio do datuma objave poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru ovog potprograma,
    • tj. uključuje troškove za onu projektnu dokumentaciju koja je započeta, izrađena  i plaćena u 2012. /2013. godini, a priznaje se kao udio sufinanciranja korisnika.
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci