04 velj 2013

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OBJAVILA JE JAVNI POZIV “JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAST I RAZVOJ DEMOKRACIJE” U OKVIRU IV. KOMPONENTE IPA PROGRAMA “RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je dana 01. veljače 2013. godine Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) “Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva” u okviru IV. komponente IPA programa “Razvoj ljudskih potencijala”, prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društvenoekonomski rast i razvoj demokracije.

Glavni cilj Javnog poziva je doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih OCD-ova.

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru Javnog poziva su 600.000,00 €. Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 30.000 €, a najviši iznos 60.000 €.

Svi zahtjevi za bespovratnim sredstvima moraju imati sljedeći raspon postotka ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

• najniži postotak: 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
• najviši postotak: 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta (vidjeti također odjeljak 2.1.4).

Prihvatljivi prijavitelji su:

• pravne osobe
• neprofitne organizacije
• određene vrste organizacija kao što su nevladine organizacije ili službene mreže nevladinih udruga sa sljedećim pravnim statusom: udruga, poslovna udruga, sindikat, zaklada i pravna osoba vjerske zajednice i
• moraju biti osnovane u državi članici Europske unije ili državi članici Europskoga gospodarskog prostora, Hrvatskoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Turskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244/99, ili u nekoj drugoj od prihvatljivih država prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument predpristupne pomoći (IPA) i
• izravno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom sa suprijaviteljem ili suprijaviteljima i povezanom osobom ili osobama, odnosno da ne nastupaju kao posrednici.

Prijavitelj mora nastupati sa suprijaviteljem ili suprijaviteljima.

Suprijavitelj(i) sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projekta, a troškovi koje ostvare jednako su prihvatljivi kao i oni koje ostvari prijavitelj. Suprijavitelj(i) moraju ispunjavati kriterije prihvatljivosti na isti način na koji to mora i sam prijavitelj.

Sljedeće kategorije osoba mogu biti prihvatljive:

• jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu biti uključene u projekte kao suprijavitelji, ali ne smiju podnositi projektne prijedloge kao prijavitelji;
• ustanove i pravne osobe koje pružaju javne usluge, uključujući javne medije, osnovane na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) u slučaju kad je suprijavitelj hrvatski državljanin ili na temelju zakona druge države kad je suprijavitelj državljanin neke druge zemlje osim Hrvatske, mogu sudjelovati u projektima kao suprijavitelji, ali ne smiju podnositi projektne prijedloge kao prijavitelji;
• državne osnovne i srednje škole mogu biti sudjelovati u projektima kao suprijavitelji, ali ne smiju podnositi projektne prijedloge kao prijavitelji;
• javne visokoškolske ustanove, javne akademske ustanove i javne znanstvene organizacije mogu sudjelovati u projektima kao suprijavitelji, ali ne smiju podnositi projektne prijedloge kao prijavitelji;
• transnacionalne orgnizacije (tj. organizacije koje zastupaju niz organizacija sa sjedištem u različitim državama) mogu sudjelovati u projektima kao suprijavitelji, ali ne smiju podnositi prijedloge kao prijavitelji, pod sljedećim uvjetima: (među njihovim članicama najmanje je jedna iz države članice Europske unije) i više od polovine članica su OCD-i/neprofitne organizacije (NPO-i).

Iako je dopušten neograničen broj suprijavitelja, u projekt mora biti uključena najmanje jedna jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) iz Hrvatske gdje se Projekt provodi, dok najmanje jedan OCD koji provodi Projekt (OCD-prijavitelj ili OCD-suprijavitelj) mora biti registriran u istoj državi kao i jedinica lokalne samouprave koja sudjeluje kao suprijavitelj. Ako mu bude dodijeljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pomoći, prijavitelj i (ako ih ima) suprijavitelji postat će Korisnici Projekta.

Trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci niti dulje od 24 mjeseca.

Specifične, relevantne teme na koje se projekt mora odnositi:

• Razvijanje mehanizama suradnje OCD-ova, građana i lokalnih dionika (jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova, pružatelja socijalnih usluga itd.) kojima će rješavati lokalne socijalne probleme i razvijati modele suradničke demokracije za aktivno sudjelovanje građana na lokalnoj (županijskoj) razini;
• Razvoj lokalnih OCD-ova;
• Snažnije sudjelovanje teško dostupnih (depriviranih) skupina u rješavanju lokalnih socijalnih problema.

Mjesto provedbe projekata mora biti na području Republike Hrvatske.

Vrste projekata koji se mogu financirati sredstvima iz ovog Poziva:

• Projekti izgradnje kapaciteta;
• Projekti podizanja svijesti za razvoj aktivnog građanstva.

Prihvatljive vrste aktivnosti koje se mogu financirati sredstvima iz ovog Poziva su sljedeće:

• jačanje postojećih i/ili osnivanje novih lokalnih tijela čiji je cilj poboljšati suradnju lokalnih vlasti i OCD-ova te aktivno sudjelovanje građana;
• uvođenje inovativnih alata i modela sudjelovanja OCD-ova i građana jačanjem inkluzivnih, dostupnih, održivih i sigurnih zajednica koje doprinose poboljšanju životnih uvjeta na lokalnoj razini;
• intervencije izgradnje kapaciteta OCD-ova za njihovo kompetentno sudjelovanje u procesu razvoja i provedbe lokalnih javnih politika u svim podsektorima javnih politika;
• intervencije izgradnje kapaciteta OCD-ova za analiziranje problema u zajednici i osmišljavanje i prilagodbu intervencija zajednice;
• izgradnja kapaciteta za definiranje prioriteta lokalne zajednice i transparentne postupke izrade proračuna kroz procese javne rasprave;
• intervencije izgradnje kapaciteta za praćenje i ocjenu programa zajednice;
• kampanje podizanja svijesti i informiranja čiji je cilj promicanje važnosti uloge OCD-ova i građana u osiguranju transparentnog i otvorenog rada lokalne i županijske javne uprave u svim podsektorima javnih politika u Hrvatskoj;
• promicanje novih modela potpore aktivnom građanstvu i suradnji između lokalnih vlasti i OCD-ova;
• nabava opreme i materijala potrebnih za provedbu aktivnosti razvijenih u okviru ovog projekta. (Vrijednost proračunske stavke „Oprema i zalihe” nijedne bespovratne pomoći dodijeljene u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ni u kojem slučaju ne smije biti veća od 15% ukupnih direktnih prihvatljivih troškova projekta.)

Kupnja namještaja, opreme, adaptacija i modernizacija postojećih infrastruktura koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva projekta ne smiju premašiti 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj može predati više od 1 prijave na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Prijavitelju ne smije biti dodijeljen više od 1 iznosa bespovratne pomoći u okviru ovog Poziva. Prijavitelj može istodobno biti suprijavitelj ili povezana osoba u drugoj prijavi.

Suprijavitelj može predati više od 1 prijave na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Suprijavitelju može biti dodijeljeno više od 1 iznosa bespovratne pomoći u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Suprijavitelj može istodobno biti povezana osoba u drugoj prijavi. Povezana osoba (ili osobe) mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Sredstvima bespovratne pomoći smiju se plaćati samo „prihvatljivi troškovi”.

Proračun može uključivati pričuvu za nepredviđene troškove koja ne prelazi 5% procijenjenih direktnih prihvatljivih troškova.

Indirektni troškovi ostvareni prilikom provedbe projekta mogu biti prihvatljivi za financiranje u fiksnom iznosu, no ukupan iznos takvih troškova ne smije biti veći od 7% ukupnoga procijenjenog iznosa prihvatljivih direktnih troškova.

U prvoj fazi prijave na natječaj, podnosi se samo Sažetak projektnog prijedloga. Prijava mora biti napisana na engleskom jeziku.

Rok za podnošenje sažetaka projektnih prijedloga je 18. ožujak 2013. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/328

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, te na broj telefona 048 621 978 te e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci