14 pro 2012

OBJAVLJENI NATJEČAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost objavio je devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za koje su planirana ukupna sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 137/12, a svoje projekte na iste mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, fizičke osobe, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe.

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe. Trgovačkim društvima i obrtnicima sredstva Fonda se dodjeljuju putem zajmova (beskamatnih kredita) i financijskih pomoći, dok se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama dodjeljuju sredstva putem financijske pomoći.

Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00  kuna (s PDV-om) na rok od 5 godina i s počekom povrata sredstava od 2 godine, a financijske pomoći do iznosa od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja, a izuzetak su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove koje sredstva ostvaruju sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja  sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09 i 42/12).

Prihvatljivi troškovi ulaganja su svi oni nastali od dana objave Natječaja u Narodnim  novinama, odnosno troskovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekte korištenja obnovljivih izvora energije koji uključuju, ali i ne ograničavaju se na troškove: istražnih  radova na lokaciji; studije o utjecaju na okolis; dokumentacije za ishođenje lokacijske  dozvole; investicijske studije; glavnog projekta; dokumentacije za ishođenje akta kojim se dopušta građenje; ostalih dozvola, rješenja, suglasnosti i dokumentacije sukladno propisima  koji uređuju područje energetike.

Rok za dostavu ponuda je 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA)

Natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje se radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) ugradnjom sustava sa:

– solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju;
– kotlovima na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlovima na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanja;
– dizalicama topline (zemlja-voda, voda-voda, zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode grijanje i hlađenje;
– fotonaponskim kolektorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni sustavi/off-grid) i
– vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni sustavi/off-grid).

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Korisnici sredstava sukladno Natječaju mogu ostvariti sredstva financijske pomoći u iznosu do 40% opravdanih troškova ulaganja. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju javnih natječaja provode odabir projekata korištenja OIE u kućanstvima na svom području. Pravo sudjelovanja na natječaju koji raspisuje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju fizičke osobe suvlasnici višestambenih zgrada koji se na natječaj prijavljuju putem upravitelja svoje zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Rok prijave na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (137/12), odnosno do 10. siječnja 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA  PROJEKATA  ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA  OBNOVLJIVIH  IZVORA ENERGIJE  U ZGRADAMA TURISTIČKOG SEKTORA TE DRUGIM KOMERCIJALNIM ZGRADAMA JAVNE NAMJENE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama turističkog sektora te drugim komercijalnim zgradama javne namjene, zgradama komercijalnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi sukladno čl. 4 Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine, br. 08/12). Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe.

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija kamata. Fond će dodjeljivati zajmove u iznosu od 40% u odnosu na prihvatljive troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kn s PDV-om po projektu, na rok 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine. Fond će subvencionirati kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu 800.000,00 kn po projektu.

Opravdani troškovi ulaganja su :

– zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije;
– povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice;
– izgradnja ili kupnja niskoenergetskih i pasivnih zgrada za vlastite potrebe;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava: grijanja, hlađenja, prozračivanja;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje rasvjete (najmanje 20%);
– centralno upravljanje instalacijama zgrade;
– ugradnja opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (solarni toplinski kolektori za pripremu potrošne vode ili pripremu tople vode i grijanja; dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje; kotlovi na biomasu za pripremu potrošne tople vode i grijanja; fotonaponski kolektori i akumulatori za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Predmet natječaja je dodjela sredstava radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u stambenim zgradama (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) i nestambenim zgradama.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe. Sredstva Fonda dodjeljuju se putem financijskih pomoći i subvencija kamata.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osim za projekte povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama) te javne ustanove mogu ostvariti sredstva financijske pomoći:

– do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na područjima od posebne državne skrbi;
– do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima i u brdsko-planinskim područjima te ako su im financijske mogućnosti ograničene (prihod po glavi stanovnika manji od 65% prosjeka RH);
– do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima.

Za projekte povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu ostvariti sredstva u iznosu do 40% opravdanih troškova ulaganja. Sredstva Fonda po pojedinom projektu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskoj kući mogu iznositi do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kn s PDV-om.

Trgovačkim društvima i obrtnicima Fond će subvencionirati kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kn po projektu.

Projekt može obuhvaćati jedan ili više sljedećih opravdanih troškova:

– zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije;
– povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice;
– izgradnja ili kupnja niskoenergetske i pasivne stambene i nestambene zgrade za vlastite potrebe;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava: grijanja, hlađenja, prozračivanja;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje rasvjete (najmanje 20%);
– centralno upravljanje instalacijama zgrade.

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA UGRADNJE RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE I RADIJATORSKIH TERMOSTATSKIH VENTILA U STANOVE ZGRADA PRIKLJUČENIH NA CENTRALIZIRANI TOPLINSKI SUSTAV

Predmet natječaja je prikupljanje ponuda jedinica lokalne samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje mogu ostvariti sredstva u iznosu do 40% opravdanih troškova ulaganja.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Natječaju su:

– daljinski očitovani elektronski razdjelnici toplinske energije koji se ugrađuju na radijatore u stanove zgrada koje su priključene na centralizirani toplinski sustav, a potrošnja se mjeri preko jednog zajedničkog mjerila;
– oprema za daljinsko očitovanje razdjelnika toplinske energije koja prenosi očitanja s razdjelnika u centralni sustav praćenja utroška toplinske energije;
– termostatski setovi (ventili i termostatske glave) koji se ugrađuju na radijatore na koje se ugrađuju razdjelnici;
– ostali troškovi potrebni za ugradnju i ispravno funkcioniranje sustava razdjelnika toplinske energije i termostatskih ventila (balansiranje sustava centralnog grijanja zgrade i dr.).

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 10. siječnja 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

NATJEČAJ ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUDJELOVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U SUFINANCIRANJU  PROJEKATA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE UKAPLJENOG NAFTNOG  PLINA ILI UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA I SUNČEVIH TOPLINSKIH KOLEKTORA U KUĆANSTVIMA NA OTOCIMA

Predmet  Natječaja je javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocima, za grijanje i hlađenje, pripremu potrošne tople vode i kuhanje. Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe (sukladno kriterijima definiranima u Natječaju).

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA S CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA KOMERCIJALNIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima komercijalnih zgrada javne namjene. Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva i druge pravne osobe sukladno Natječajem definiranim kriterijima.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se putem subvencija, s time da sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja.

Pod opravdane troškove ulaganja u provedbu energetskih pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata spadaju: troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata u iznosu sukladnom Odluci o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva od 12. svibnja 2010. godine.; te troškovi javnog izlaganja enegetskog certifikata ne mogu iznositi više od 1.000,00 kn s PDV-om. Opravdanim troškom smatraju se i troškovi javnog izlaganja energetskog certifikata,a prihvatljiv trošak je izrada certifikata tj. grafička priprema, tisak i izrada plakata.

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupna je na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA S CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA U VLASNIŠTVU ŽUPANIJA I GRADOVA

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima zgrada u vlasništvu županija i gradova. Prihvatljivi prijavitelji su županije i gradovi sukladno Natječajem definiranim kriterijima. Sredstva Fonda dodjeljivati će se putem financijskih pomoći.

Županije i gradovi, sukladno čl. 24 Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne Novine 18/09 i 42/12) moći će ostvariti sredstva Fonda u iznosu:

– do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na područjima od posebne državne skrbi;
– do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima i u brdsko-planinskim područjima te ako su im financijske mogućnosti ograničene (prihod po glavi stanovnika manji od 65% prosjeka RH);
– do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima.

U opravdane troškove ulaganja u provedbu energetskih pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata spadaju: troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata u iznosu sukladnom Odluci o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva od 12. svibnja 2010. godine.; te troškovi javnog izlaganja enegetskog certifikata ne mogu iznositi više od 1.000,00 kn s PDV-om. Opravdanim troškom smatraju se i troškovi javnog izlaganja energetskog certifikata,a prihvatljiv trošak je izrada certifikata tj. grafička priprema, tisak i izrada plakata.

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupna je na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA U VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba. Prihvatljivi prijavitelji su jednice lokalne i  područne (regionalne) samouprave radi zajedničkoga sufinanciranja energetskih certifikata stambenih zgrada (kućanstva) u vlasništvu fizičkih osoba i upravitelji zgrada radi sufinanciranja energetskih certifikata u višestambenim zgradama u vlasništvu fizičkih osoba, ako udovoljavaju kriterijima Natječaja.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se putem financijskih pomoći jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave i putem subvencija upraviteljima zgrada. Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 30% u odnosu na opravdane troškove ulaganja u izradu pojedinačnog energetskog certifikata i ne mogu iznositi više od 200.000,00 kn po ponudi na ovaj Natječaj.

Pod opravdanim troškovima ulaganja u provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrade podrazumijevaju se: troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata u iznosu sukladnom Odluci o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva od 12. svibnja 2010. godine.; te troškovi javnog izlaganja enegetskog certifikata ne mogu iznositi više od 1.000,00 kn s PDV-om.

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (137/12), odnosno do 09. veljače 2013. godine.

Obrasci za prijavu na natječaj te potrebna dokumentacija za prijavitelje dostupna je na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Dodatne informacije o svim objavljenim natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu 

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, broj telefona 621-978 ili e-mail [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci