03 srp 2012

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2012. GODINI POD NAZIVOM POTPROGRAM II: „PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“

 

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja i

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

objavljuju

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz

fondova Europske unije u 2012. godini

Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je donijelo Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godine koji je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata.

Potprogramom „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” nastoji se pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Svrha i predmet poziva:

– sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije za one projekte koji su prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru natječaja koji se financiranju iz IPA programa -– komponente II., III. C i IV.,

– pružanje financijske pomoći (bespovratna sredstva) za pripremu i izradu projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova Europske unije iz prihvatljivih prioritetnih područja.

Prihvatljiva prioritetna područja:

– područja razvoja poslovne, turističke i kulturne infrastrukture, razvoja i upravljanja ljudskim resursima, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i očuvanja zaštićenih područja.

Ovisno o raspoloživosti sredstava, prihvatljivi su i razvojni projekti i iz ostalih područja ukoliko podnositelj smatra da se radi o projektima od posebne važnosti za razvoj jedne ili više jedinica lokalne samouprave. Međutim, prilikom izbora prednost imaju projekti iz prethodno navedenih prioritetnih područja.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti:

– da je donesen urbanistički plan područja na kojem se traži sufinanciranje

– da su za projekt riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

– jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;

– javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;

– ostali korisnici s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru postojećih IPA programa – komponente II., III. C i IV. te njihovog planiranog nastavka u drugoj polovici 2013. kada će se njihovo sufinanciranje osigurati iz strukturnih fondova EU.

Prednost pri dodjeli sredstava imaju:

– korisnici navedeni pod točkom a) i b);

– nositelji projekata koji do sada nisu imali iskustva u pripremi i/ili provedbi EU projekata;

– zajednički projektni prijedlozi najmanje dvije jedinice lokalne samouprave;

– projekti iz područja razvoja poslovne, turističke i kulturne infrastrukture;

– projektni prijedlozi s potencijalno većim pozitivnim utjecajem na zapošljavanje u razdoblju od 5 godina po završetku provedbe projekta

– projektni prijedlozi s većim iznosom sufinanciranja

Prihvatljivi troškovi:

– sufinanciranje troškova pripreme i izrade projektne dokumentacije te ostali troškovi povezani s pripremom projekta kako slijedi:

• geodetske podloge (izmjera, parcelizacija, upravno sudski postupci radi usporedbe postojećeg zemljišno knjižnog stanja – provjera vlasničkog i posjedovnog stanja, provedba diobe u nadležnim očevidnicima i dr.);

• studije izvedivosti (ekonomska, financijska, socijalna, okolišna, institucionalna i dr.);

• idejni projekti i ishođenje lokacijske dozvole;

• glavni projekti (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehnički i ostali, elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima);

• ishođenje građevinske dozvole, troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave;

• troškovnike i tehničke specifikacije za projekte koji imaju potvrdu da nije potrebna građevinska dozvola (po postupku o jednostavnim građevinama);

• izvedbenu dokumentaciju; razradu projektne prijave i druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Prihvatljivo trajanje projekta:

– godina dana od potpisivanja ugovora o sufinanciranju, a najkasnije do 05. listopada 2013. godine.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja:

– korisnici ovog potprograma, bilo za pojedinačni bilo za zajednički prijedlog mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnog iznosa sufinanciranja do 500.000,00 kuna i to:

• do 85% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne

projekte koji se provode na području JLS 1. skupine razvijenosti

• do 75% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne

projekte koji se provode na području JLS 2. skupine razvijenosti

• za prijavitelje koji do sada nisu imali iskustva s pripremom i/ili provedbom EU projekata maksimalni iznos sufinanciranja se povećava za 5%.

Neprihvatljivi zahtjevi su:

– ako je sporna realizacija projekta (npr. nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa);

– ako se ne mogu očekivati pozitivni rezultati i učinci projekta na regionalni i lokalni razvoj;

– ako se ne može dokazati da će projekt kojem se sufinancira izrada projektne dokumentacije biti prihvatljiv za financiranje u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja javne poslovne i turističke/kulturne infrastrukture;

– ako je korisnik potprograma za izradu dijela ili čitave projektne dokumentacije dobio financijska sredstva iz drugih izvora za taj isti dio ili tu istu čitavu projektnu dokumentaciju ne može koristiti sredstva Programa Ministarstva;

– ako korisnik ne ispunjava sve uvjete koji mu omogućavaju uredno i namjensko korištenje odobrenih sredstava propisanih Programom.

Postupak podnošenja zahtjeva: zainteresirani podnositelji dostavljaju projektne prijedloge regionalnim koordinatorima, PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata moraju se koristiti propisanim obrascima priloženim uz Poziv za iskaz interesa i to:

– Prijavni obrazac (Dodatak B), detaljno i jasno popunjen, na hrvatskom jeziku, dostavljen u pisanom formatu te u elektronskom formatu (na CD-u), koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku, u dva primjerka

– Kontrolni obrazac (Dodatak A) u dva primjerka

– Proračun projekta (Dodatak C) u dva primjerka

Podnositelji zahtjeva se trebaju služiti Smjernicama za podnositelje zahtjeva objavljenim uz poziv.

Rukom pisani zahtjevi biti će odbačeni i neće se dalje razmatrati.

Podnositelj može podnijeti samo jedan zahtjev u ovom pozivu za iskaz interesa.

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici (u dva istovjetna primjerka u pisanom i elektronskom obliku), koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja istoga, preporučenom poštom ili neposredno dostavom PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja, obavezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” ” – Ne otvarati – ” , na adresu:

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Adresa: Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica.

Sva korespondencija podnositelja zahtjeva i Ministarstva prilikom predaje zahtjeva vodi se isključivo putem PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01. kolovoza 2012. godine. U slučaju slanja zahtjeva poštom, prihvatljivima će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno sa 01. kolovoza 2012. godine.

Nakon što prikupe projektne prijedloge, regionalni koordinatori će ih administrativno obraditi i ocijeniti te uspostaviti listu prvenstva projektnih prijedloga za koju će zatražiti suglasnost županijskog partnerskog vijeća.

Podnositelji zahtjeva će biti pismeno obaviješteni o statusu zahtjeva nakon administrativne provjere.

Županijsko partnersko vijeće će dati suglasnost na listu prvenstva i uspostaviti rezervnu listu, a regionalni koordinator će Ministarstvu u propisanom roku dostaviti listu zajedno sa izvješćem o provedenom postupku vrednovanja, odabiru i formiranju liste prvenstva.

Ministarstvo će izvršiti provjeru liste prvenstva prijedloga lokalnih razvojnih projekata u smislu jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani Programom te jesu li potkrijepljeni relevantnom dokumentacijom.

Ministar donosi konačnu odluku o odabiru prijedloga lokalnih razvojnih projekta kojima se odobravaju sredstva za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije.

Ministarstvo će sve nositelje lokalnih razvojnih projekata čiju su prijedlozi usvojeni, kao i sve regionalne koordinatore, obavijestiti o odluci o odabiru prijedloga za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Po odluci će se sa prihvaćenim podnositeljima potpisati ugovor o sufinanciranju.

Dodatna obveza podnositelja zahtjeva:

Kada podnositelj zahtjeva bude obaviješten da je odabran, a prije potpisivanja ugovora, isti je u obvezi dostaviti, putem regionalnog koordinatora (Regionalne razvojne agencije), ovjerenu bjanko zadužnicu za odobreni zahtjev te Financijsku identifikaciju. Iznos bjanko zadužnice određuje Ministarstvo sukladno dodijeljenim sredstvima korisniku.

Odgovorne osobe za kontakt i dodatna pitanja u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja su:

Melita Birčić, tel: 048/621-978, e-mail: [email protected],

Senada Ranilović, tel: 048/621-978, e-mail: [email protected].

Poziv za iskaz interesa i svi dodatni obrasci dostupni su na web stranici PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja www.pora.com.hr pod Poziv za iskaz interesa za 2012. godinu – Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”.

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA i

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJEUČESTALA PITANJA I ODGOVORI


OSTALA POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Poziv za iskaz interesa

Dodatak A – kontrolni obrazac

Dodatak B – prijavni obrazac

Dodatak C – proračun projekta

Smjernice za podnositelje zahtjeva

Obrazac za vrednovanje

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci