20 srp 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA RADI FINANCIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava radi finaniciranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u sljedećim područjima:

1. Provedba nacionalnih energetskih programa

Poticanje energetske učinkovitosti i učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, posebno će se poticati:

a) u gospodarskom sektoru:

– poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u industriji – iskorištenje otpadne topline u procesima, racionalizacija potrošnje energije (promjena ponašanja, upravljanje opterećenjem),

– uvođenje učinkovitijih industrijskih rashladnih sustava,

– uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona,

– revitalizacija toplinske i električne infrastrukture – učinkoviti sustavi rasvjete, grijanja i hlađenja prostorija, priprema sanitarne tople vode,

– zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima (loživo ulje i dizel gorivo zamjenjuju se prirodnim plinom ili ukapljenim naftnim plinom),

– zahvati na energetskim agregatima,

– uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije i automatizacije.

b) u javnom sektoru:

– poboljšanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete, grijanja, hlađenja i ventilacije u zgradama (škole, vrtići, bolnice, itd.),

– izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete (učinkoviti izvori svjetlosti, učinkovite i ekološke svjetiljke koje smanjuju svjetlosno onečišćenje i učinkovito upravljanje javnom rasvjetom uključujući i regulaciju svjetlosnog toka).

Provedba energetskih pregleda u sektoru industrije i uslužnom sektoru (komercijalni i javni – ako nije obuhvaćen posebnim Programom),

2. Korištenje obnovljivih izvora energije (sunčeva energija, energija vjetra, energija biomase, energija malih vodotoka, geotermalna energija, ostali obnovljivi izvori energije), te posebno proizvodnja opreme za primjenu obnovljivih izvora energije,

3. Održiva gradnja,

4. Čistiji transport,

5. Izrada obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, kojima će se osigurati pretpostavke za postizanje ciljeva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija.

Zajmove, subvencije i donacije Fond u pravilu dodjeljuje trgovačkim društvima, trgovcima pojedincima, obrtnicima, zadrugama hrvatskih branitelja, javnim ustanovama (škole, bolnice, vrtići i dr.) i drugim pravnim osobama, dok financijske pomoći Fond u pravilu dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave. 

Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2% ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kuna po projektu.

Fond će financijske pomoći dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kuna po projektu.

Fond će za provedbu energetskih pregleda dodjeljivati subvencije i financijske pomoći do iznosa od 80.000,00 kuna po projektu (pregledu).

Fond će za izradu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti dodjeljivati donacije do iznosa od 160.000,00 kuna po studiji, programu, projektu i drugoj aktivnosti.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja osim za jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i javne ustanove koje sredstva Fonda ostvaruju sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (“Narodne novine” broj 18/09).

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove i druge pravne osobe te jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave ako ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu se dodjeljivati i fizičkim osobama za projekte u području korištenja obnovljivih izvora energije (sunčeva energija, energija vjetra, energija biomase, energija malih vodotoka, geotermalna energija, ostali obnovljivi izvori energije) i održive gradnje, ako se ti projekti ostvaruju putem programa i projekata jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, te ako iste s fizičkim osobama i Fondom sudjeluju vlastitim sredstvima u provedbi projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda. Sredstva Fonda po pojedinom projektu fizičke osobe mogu iznositi do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna po projektu.

Dodatne informacije o Natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na web adresi: www.fzoeu.hr

Rok za dostavu ponuda počinje teći od 19. srpnja 2010. godine i traje 60 dana.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci