11 ožu 2024

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ZAVRŠETKA PROVEDBE EU PROJEKTA NA PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) I LOKALNOJ RAZINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Raspoloživi iznos sredstava u okviru ovog Javnog poziva u 2024. godini iznosi 20.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi korisnici su:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) te
 • Ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., zahtjev za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta mogu podnijeti prihvatljivi Korisnici ako kumulativno udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • Nositelji su EU projekta ili su partneri na EU projektu, ukoliko su nositelji troška, a kojem nositelj EU projekta nije prihvatljiv korisnik sredstava Programa;
 • U sklopu Ugovora o EU projektu posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( SAFU);
 • Imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o EU projektu, kojim je produljeno razdoblje za provedbu EU projekta nakon 31. prosinca 2023. godine;
 • Za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Programa nisu osigurana financijska sredstva za završetak provedbe iz drugih javnih izvora te
 • Za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Programa nije odobreno završno izvješće do dana objave Javnog poziva.

Uz zahtjev se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • Preslika Ugovora o EU projektu koji u trenutku podnošenja zahtjeva mora biti potpisan i ovjeren pečatom svih ugovornih strana;
 • Preslika partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja Korisnika i svih partnera na EU projektu (ako to nije razvidno iz Ugovora o EU projektu);
 • Preslika Dodatka Ugovoru o EU projektu kojim je produljeno razdoblje za provedbu EU projekata nakon 31. prosinca 2023. godine, a koji u trenutku podnošenja zahtjeva mora biti potpisan i ovjeren pečatom svih ugovornih strana;
 • Ukoliko iznos neutrošenih EU financijskih sredstava nije vidljiv iz Dodatka Ugovoru o EU projektu, potrebno je priložiti zadnju verifikaciju prihvatljivih troškova zaključno s 31. prosinca 2023. godine;
 • Preslika akta iz kojeg je vidljivo da Korisnik odnosno partneri, koji nisu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadovoljavaju uvjete koji su propisani za Korisnika;
 • Preslika obrasca opisa EU projekta (ako obrazac opisa EU projekta nije dio Ugovora o EU projektu);
 • Preslika obrasca proračuna EU projekta (ako obrazac opisa proračuna EU projekta nije dio Ugovora o EU projektu);
 • Izjava o sufinanciranju EU projekta iz drugih javnih izvora;
 • Izjava da su EU projektu dodijeljene državne potpore (ukoliko je primjenjivo);
 • Izjava da EU projektu nisu dodijeljene državne potpore (ukoliko je primjenjivo);
 • Izjava o točnosti podataka iskazanih u zahtjevu za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta;
 • Financijsku plan povlačenja sredstava;
 • Potvrda o broju bankovnog računa podnositelja zahtjeva;
 • Kontrolna lista.

Jedan Prijavitelj može podnijeti samo 1 zahtjev za sufinanciranje u okviru ovog Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 30. travnja 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci