04 ožu 2024

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA FINANCIRANJE RADOVA GOSPODARENJA U ŠUMAMA PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA ZA 2025. GODINU IZ SREDSTAVA NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenje u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

  • prirodne obnove šuma;
  • umjetne obnove šuma;
  • njege šuma;
  • podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu;
  • sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima;
  • zaštite šuma od štetnih organizama i požara;
  • održavanje izvora, bunara i cisterni.

Pravo podnošenja prijave za ftnanciranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika’ koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porczna uprava.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se Operativnim godišnjim planom za 2025.

Rok za podnošenje prijave  je od 11. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 30. kolovoza 2024. godine u 12:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci