19 lip 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA ZA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKIH POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni Poziv za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom.

Svrha ovog Javnog Poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi su oni koji se odnose na izradu  i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge kontrole glavnog projekta od strane revidenta;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene i potrebi ocjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Fond će po ovom javnom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 EUR po jednoj prijavi.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni Poziv započinje 19. lipnja 2023. godine a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni Poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci