23 svi 2023

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023..

Predmet Javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023..

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj Javni natječaj je:

 • Poduzetnik koji ispunjava sljedeće uvjete
  • mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja;
  • upisana glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra;
  • ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 5.1.1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja;
  • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala;
  • ostvario je pozitivan financijski rezultat u 2022.;
  • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i travnju 2023. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu);
  • nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
  • ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
  • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, te ako je primjenjivo isto i za poduzetnike koji pripadaju kategoriji „Jedan poduzetnik“ s podnositeljem prijave;
  • koji ne pripada kategoriji „Jedan poduzetnik“ niti je povezana osoba s davateljem ponude / troškovnika i
  • koji ima podmirenu odnosno uređenu financijsku obvezu prema Ministarstvu poljoprivrede s naslova plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
 • U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013 u slučaju pripadnosti poduzetnika kategoriji „Jedan poduzetnik“ pravo na prijavu ima samo jedan poduzetnik;
 • Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik višepoduzetnika, pravo na prijavu po ovom Javnom natječaju ima samo jedan poduzetnik;
 • Ako je više poduzetnika s proizvodnjom na istoj lokaciji i/ili koriste iste proizvodnekapacitete i/ili radnu snagu, pravo na prijavu po ovom Javnom natječaju ima samo jedan;
 • Pravo na prijavu po ovom Javnom natječaju ima korisnik potpore male vrijednosti poJavnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja napodručju Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) koji do dana predaje prijave na ovaj Javni natječaj:
  – ima prihvaćen završni izvještaj o realizaciji ulaganja ili
  – je odustao od ulaganja i vratio sredstva u Državni proračun Republike Hrvatske ili poduzetnik povezan s takvim korisnikom s naslova kategorije „Jedan poduzetnik“.
 • Davatelj ponude / troškovnika ne smije pripadati kategoriji „Jedan poduzetnik“ nitismije biti povezana osoba s podnositeljem prijave;
 • Podnositelj prijave ne smije pribaviti ponudu / troškovnik od ponuditelja / izvođača kojije isto podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj za isti prihvatljiv trošak.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog natječaja iznosi 3.981.684,00 EUR.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 1. lipnja 2023. godine i traje do 20. lipnja 2023. godine u 10:00 sati.

Više informacija o Javnom natječaju dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci