24 kol 2022

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA TUČE

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv potpora male vrijednosti po direktivi 1408 poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, a koji uključuje općine Drnje, Đelekovec, Golu, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinju, koje su podnijele zahtjeve.

Financijska sredstva osigurana su u županijskom proračunu, a iznose prema procjeni 5.695.000,00 kuna. Konačna Odluka o rasporedu sredstava biti će donesena sukladno obradi zahtjeva korisnika po završetku natječaja.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica tuče na neosiguranom poljoprivrednom zemljištu i imovini, što je evidentirano u Registru šteta na području spomenutih općina Drnje, Đelekovec, Gola, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (OPG, SOPG te obrt, trgovačko društvo, zadruga i druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) sa štetama na poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, na imovini (objekti i oprema za poljoprivrednu proizvodnju) koja nije osigurana, te je sadržana u konačnim obračunima šteta na područjima općina Drnje, Đelekovec, Gola, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja, koji su prijavili štetu sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Intenzitet potpore iznosi minimalno 19% od ukupno prihvatljivih troškova, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 90% intenziteta u ovoj godini. Intenzitet će se odrediti nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva, a na osnovi iznosa prihvatljivih zahtjeva korisnika i raspoloživih sredstava, prema budućoj Odluci o rasporedu sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Rok za podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 45 dana od datuma objave Javnog natječaja na web stranici Županije zaključno sa 07. listopada 2022. godine odnosno do utroška sredstava.

Više informacija o navedenom Javnom pozivu možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, na broju telefona 048/658-135, 048/658-138 i 048/658-189 te putem e-mail adresa: [email protected], [email protected], [email protected] i [email protected].

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci