07 sij 2022

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HITNO OBNAVLJANJE POGOĐENIH PRIRODNIH PODRUČJA KAKO BI SE IZBJEGLI NEPOSREDNI UČINCI EROZIJE TLA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 5. siječnja 2022. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 95.799.407,79 HRK, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18);
  • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska,

a koji su dostavili podatke o nastalim štetama sanacije erozije i klizišta za prijavu istih Fondu solidarnosti Europske Unije nakon potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine, odnosno u konkretnom slučaju ovog Poziva: Grad Samobor, Grad Glina, Općina Hum na Sutli, Općina Kravarsko, Općina Pisarovina, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske Ceste te Hrvatske vode.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Provedba operacije smije započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a mora se dovršiti  do 15. svibnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba operacije traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci