06 svi 2021

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada.

Svrha Javnog poziva je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštita javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Pozivu imaju isključivo jedinice lokalne samouprave koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka i brdsko-planinskim područjima,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

 • vrtnih i kućnih kompostera,
 • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
 • polupodzemnih i podzemnih spremnika,
 • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,
 • ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prijavitelj može sukladno uvjetima Poziva dostaviti samo jedan Zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv je najkasnije do 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 40.600.000,00 kn.

Više informacija Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci