05 ruj 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U program javnih potreba uvrstit će se programi:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • vizualnih umjetnosti,
 • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • knjižničke djelatnosti,
 • potpore izdavanju knjiga,
 • izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija,
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
 • književnih programa u knjižarama,
 • muzejske djelatnosti,
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
 • zaštita i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
 • zaštita i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,
 • digitalizacija kulturne baštine,
 • međunarodne kulturne suradnje,
 • izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture.

Prijave se podnose u razdoblju od 04. rujna do 04. listopada 2019. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23296.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci