16 kol 2018

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ koji je namijenjen gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi javnog poziva su:

 • rast i razvoj poduzetništva;
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti;
 • uravnotežen gospodarski razvoj.

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, osim onih kojima je pretežita djelatnost iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti.

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio Programa;
 • su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program;
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2017. i 2018. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih);
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore);
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Namjena bespovratnih sredstava:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje;
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga;
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora;
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Iznos i intenzitet potpore i način isplate:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta neposredno ili putem pošte od 27. kolovoza 2018. godine, zaključno do 24. rujna 2018. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci