18 sij 2018

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA 2018. GODINU

Europska komisija objavila je dva Poziva na podnošenje projektnih prijedloga za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu:

  • jednostavni programi – bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;
  • programi u kojima sudjeluje više korisnika – bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti u sklopu Poziva za jednostavne programe iznosi 95.000.000,00 EUR te za programe u kojima sudjeluje više poduzetnika 74.100.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije osnovane u državi članici, koje su reprezentativne za dotični sektor ili dotične sektore u toj državi članici, a posebno sektorske organizacije iz članka 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) te skupine iz članka 3. točke 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen u okviru potonje uredbe i koji je obuhvaćen tim programom;
  • organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača iz članaka 152. i 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje je priznala određena država članica;
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka informiranju o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je dotična država članica povjerila jasno definiranu zadaću pružanja javnih usluga u tom području. Ta tijela moraju biti zakonito osnovana u državi članici o kojoj je riječ barem dvije godine prije datuma poziva za podnošenje prijedloga iz članka 8. stavka 2.

Opći cilj mjera informiranja i promocije jest jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije.

Rok za prijavu na navedene Pozive je 12. travnja 2018. godine.

Više o navedenim Pozivima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.HRV 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0032.01.HRV&toc=OJ:C:2018:009:FULL 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci