26 tra 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Predmet Poziva su ulaganja u izgradnju zajedničke, osnovne i dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona poput prometne, komunalne, energetske i elektroničko komunikacijske infrastrukture unutar područja obuhvata zone.

Svrha Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15) i Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga (Obrazac 1. Prijavni obrazac A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija, Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om, Obrazac 4. Infrastrukturna komponenta projekta, Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama/bespovratnim sredstvima za razvoj infrastrukture zona) i dokumentacije o nabavi;
 • ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
 • ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura ;
 • upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. – 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
 • stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
 • aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
 • financijska revizija projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore ovisi o lokaciji poduzetničke zone koja se nalazi u jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti i iznosi:

 • za 1. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave – 85 %
 • za 2. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave – 75 %
 • za 3. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave – 65 %
 • za 4. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave – 55 %

Prijave na natječaj primat će se od 22. svibnja 2017. godine do 22. rujna 2017. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci