25 sij 2017

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2017. GODINU – „PORA“ KKŽ POZVALA SVE OPĆINE KOJE SE MOGU PRIJAVITI NA PREZENTACIJU PROGRAMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 24. siječnja 2017. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.

Cilj Programa je doprinos ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija.
Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 72.700.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 4.258.577,41 kn.

U 2016. godini po istom programu odobreno je 10 projekata čija alokacija je iznosila 2.129.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), a to su: Općine Kloštar Podravski, Sveti Petar Orehovec, Novo Virje, Gornja Rijeka, Kalnik, Sokolovac, Ferdinandovac, Rasinja, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Peteranec, Virje, Legrad, Koprivnički Bregi, Gola i Drnje te Koprivničko-križevačka županija.

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i iznosi:
– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine -15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017. do 16:00 sati.

„PORA“ KKŽ održat će dana 26. siječnja u 12,00 sati prezentaciju navedenog programa na koju su pozvane sve općine koje su u I. i II. skupini prema Indeksu razvijenosti.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci