11 ožu 2016

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2016. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 10. ožujka 2016. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.

Cilj Programa je doprinos ostvarenju regionalnoga razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnoga razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja kao jednog od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja imajući u vidu da se kroz ostvarenje ciljeva Programa zadovoljava uvjet pomoći onima čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka Republike Hrvatske.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 40.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna rasploživa sredstva iznose 2.129.000,00 kn.

U 2015. godini po istom programu alokacija za Koprivničko-križevačku županiju iznosila je 1.976.000,00 kuna, a u konačnosti je odobreno 7 projekata u iznosu od 2.470.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka koje će biti obuhvaćene zasebnim programom.

Prihvatljivi objekti su: objekti javne namjene (komunalne, gospodarske i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga.

Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koji se provode u 2016. godini.

Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata mogu se koristiti samo u 2016. godini te je rok za dostavu zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 7. prosinca 2016.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, 15% za podnositelje zahtjeve iz II. skupine i 20% za podnositelje zahtjeva iz III. skupine.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 15% za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, odnosno 20% za podnositelje zahtjeva iz II. skupine.

Postupak podnošenja zahtjeva: zainteresirani podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, u postupku odabira može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (slovima:pedesettisućakunainulalipa) s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29. ožujka 2016.

Pravodobnim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Postupak odabira projekata: svi pravodobni zahtjevi administrativno će se obraditi. Pregled svih zaprimljenih zahtjeva te informaciju o statusu zahtjeva nakon završetka administrativne provjere, Ministarstvo će objaviti na službenoj stranici: www.razvoj.gov.hr.

Svi zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru vrednovat će se u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijeti će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2016.

Listu odabranih projekata Ministarstvo će objaviti na službenoj web stranici Ministarstva. S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected] 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci