02 lip 2015

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU VAUČERA ZA IZRADU PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE SUFINANCIRANE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Na temelju Plana poslovanja donesenog za 2015. godinu Hrvatska gospodarska komora raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije 

za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti do 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj – eng. kratica ERDF (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.).

Ukupan iznos predviđenih sredstava za provedbu ovog natječaja iznosi 300.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaje „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” i „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” te natječaja za ulaganja u turizam.

Financijska sredstva osigurana su u proračunu HGK za 2015. godinu.

2. PRIJAVITELJI NA NATJEČAJ

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju trgovačka društva, članice HGK, registrirane u Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti propisane gore navedenim natječajima.

Dodatni kriteriji koje prijavitelji na ovaj natječaj trebaju ispuniti su sljedeći:

– prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u 2013. i 2014. godini, na temelju broja godišnjih jedinica rada te je za spomenute godine podnio financijska izvješća Financijskoj agenciji;

– prijavitelj ima manje od 250 zaposlenih;

– prijavitelj je u 2014. godini imao godišnji promet manji do 50 milijuna eura ili aktivu/dugoročnu imovinu manju od 43 milijuna eura;

– prijavitelj nije u poteškoćama

– prijavitelj nije u postupku stečaja

– prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe

– prijavitelj ima ispunjene obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama;

– prijavitelj ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima;

– prijavitelj ima podmirene obveze prema HGK;

3. NAMJENA VAUČERA

Vaučerima iz ovog natječaja financirat će se izrada prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz ERDF-a, a što uključuje ispunjavanje prijavnih obrazaca, izradu investicijske studije, marketinške strategije, financijske konstrukcije projekta, odnosno ostalih dokumenata propisanih natječajima raspisanima od strane nadležnog provedbenog tijela.

Projekti za čiju izradu će se dodijeliti vaučeri trebaju se prijaviti na natječaje navedene u točki 1 stavak 3 zaključno do 30. lipnja 2016. godine.

Pružatelj prihvatljivih usluga iz prvog stavka može biti isključivo član HGK koji je po NKD-u registriran za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 70.22) te koji u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK (http://www.hgk.hr/moj-eu-projekt?category=326) ima evidentiran najmanje jedan ugovoren projekt.

4. PRIJAVNI OBRAZAC

Prijavni obrazac sastavni je dio ovog natječaja.

Prijavni obrazac nalazi se na web stranici HGK, www.hgk.hr.

Prijavni obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo jer se u protivnom neće razmatrati.

5. POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijava na ovaj natječaj obavlja se dostavom u potpunosti ispunjenog, potpisanog i pečatom ovjerenog prijavnog obrasca, isključivo elektronskim putem na e-mail adresu [email protected].

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se u obzir uzima dan, sat i minuta zaprimanja prijave na adresu iz prethodnog stavka.

Sukladno vremenu zaprimanja prijavnog obrasca, a nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijavitelja, HGK kreira listu potencijalnih korisnika vaučera. Prvih 30 prihvatljivih prijavitelja dobit će Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera te će biti uvršteni na listu.

Prijavitelji od rednog broja 31. do 36. bit će stavljeni na rezervnu listu, o čemu će biti informirani putem Obavijesti o uvjetnom prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera.

Prijavitelji s rezervne liste mogu se plasirati na listu potencijalnih korisnika vaučera, ukoliko se na njoj iz bilo kojeg razloga oslobodi mjesto.

Ukoliko se prilikom provjere dokumentacije utvrdi da je više prijavitelja vlasnički povezano,vaučer će se dodijeliti onom trgovačkom društvu koje je prvo dostavilo prihvatljivu prijavu na ovaj natječaj.

Prijaviteljima koji nisu udovoljili kriterijima ovog natječaja, kao i prijaviteljima koji su se prijavili nakon zaključivanja lista, dostavit će se Obavijest o odbijanju prijave s pripadajućim obrazloženjem.

HGK će izdati sve obavijesti u roku od 20 radnih dana od dana zatvaranja natječaja.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 26. svibnja 2015. i traje do 25. rujna 2015., odnosno do iskorištenja sredstava.

Prijave pristigle izvan naznačenog roka neće se razmatrati.

7. DODJELA VAUČERA

Vaučeri se dodjeljuju nakon dodatne ocjene prihvatljivosti prijavitelja i njegovog projekta, koja će se obavljati isključivo nad prijaviteljima kojima je izdana Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera.

Dodatnu ocjenu prihvatljivosti iz prethodnog stavka obavit će djelatnici županijskih komora temeljem kontrolnih lista izrađenih u skladu s kriterijima natječaja objavljenih od strane nadležnog provedbenog tijela.

Svi prijavitelji bit će pisanim putem obaviješteni o dokumentima koje je potrebno pripremiti, kao i o vremenu, mjestu i načinu provedbe dodatne ocjene prihvatljivosti.

Ukoliko se tijekom dodatne ocjene utvrdi da prijavitelji i njihovi projekti udovoljavaju gore navedenim kriterijima, HGK će u roku od 20 radnih dana od provedbe dodatne ocjene dodijeliti vaučer.

Ukoliko se tijekom dodatne ocjene utvrdi da prijavitelji i njihovi projekti ne udovoljavaju gore navedenim kriterijima, zbog razloga koji su strukturne prirode i koji onemogućavaju prijavu na natječaj raspisan od strane nadležnog tijela do 30. lipnja 2016. godine, bit će im izdana Obavijest o odbijanju prijave za dodjelu vaučera u roku od 20 radnih dana od provedbe dodatne ocjene.

U slučaju odbijanja zahtjeva, HGK nije dužna davati dodatna obrazloženja prijavitelju te nije dužna odobriti niti jednu prijavu ukoliko svi gore navedeni kriteriji nisu ispunjeni.

Svi dokumenti vezani uz projekt, dostavljeni od strane prijavitelja, bit će pregledani od strane Povjerenstva za provedbu i kontrolu postupka iz ovog natječaja. Nakon izvršene provjere i kontrole dokumenata i provedbe natječaja Povjerenstvo će donijeti prijedlog odluke o dodjeli vaučera onim prijaviteljima koji ispunjavaju sve propisane uvjete.

8. ISPLATA VAUČERA

Isplata vaučera obavit će se po prijavi poduzetničkog projekta na natječaj raspisan od strane nadležnog tijela, a temeljem zahtjeva za isplatu vaučera koji se preporučenom poštom podnosi na sljedeću adresu:

Hrvatska gospodarska komora

Sektor za međunarodne poslove

Rooseveltov trg 2

10000 Zagreb

S naznakom: Vaučer „Moj EU projekt” – ne otvarati

Zahtjev za isplatu treba sadržavati sljedeće dokumente:

• Obrazac zahtjeva za isplatu, potpisan i ovjeren od strane nositelja vaučera

• Račun pružatelja prihvatljivih usluga za obavljenu uslugu za predmetni projekt, s jasno specificiranim prihvatljivim troškovima

• Potvrda o prijavi projekta od nadležnog tijela (fotokopija dostavnice ili povratnice)

• Original vaučera

Isplata vaučera vrši se u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.

Ukoliko je cijena prihvatljivih troškova manja od 10.000 kuna, HGK će korisniku isplatiti iznos iskazan na računu.

Zahtjevi za isplatu vaučera moraju se dostaviti u HGK najkasnije do 1. listopada 2016. godine.

9. OSTALE ODREDBE

Prijavitelj tijekom 2015. i 2016. godine može ostvariti pravo na dodjelu jednog vaučera, pri čemu se u obzir uzimaju svi natječaji za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije koje je raspisala HGK.

Dodjelom vaučera prijavitelju HGK ne prejudicira bilo kakve buduće odluke donesene od strane nadležnog tijela državne uprave.

Prijavitelji kojima je izdan vaučer neće od nadležnog tijela niti od jedinica lokalne i regionalne samouprave zahtijevati povrat istih troškova ili će zahtjev za povrat troškova umanjiti za iznos dodijeljen vaučerom.

Sve odluke iz ovog natječaja donosi Povjerenstvo imenovano do strane predsjednika HGK.

>> Prijavni obrazac

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci