14 svi 2014

JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE U OPREMU ZA 2014. GODINU

Ministarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za dodjelu sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2014. godinu.

Cilj ovog Operativnog programa je uz državnu potporu u obliku subvencije potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciji postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti. Važno je da se regionalnom potporom proizvode stvarni poticaji ulaganju do kojeg inače u područjima koja primaju potporu ne bi došlo.

Korisnici državne potpore mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

a) organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)

b) u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.srpnja 2012. godine

c) zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31. ožujka 2014. godine)

d) namjeravaju provedbu projekta modernizacije proizvodnog procesa ili projekt početnih ulaganja

Korisnici državne potpore ne mogu biti:

a) poduzetnici koji su ostvarili potporu po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu,
b) poduzetnici koji namjeravaju provedbu projekta iz djelatnosti proizvodnje čelika, primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, proizvodnje sintetičkih vlakana ili proizvodnje plovila većih od 100 BRT koji se koriste za prijevoz putnika ili robe
c) poduzetnici u teškoćama
d) poduzetnici u postupku predstečajne nagodbe
e) poduzetnici u stečaju
f) poduzetnici koji imaju nepodmireni dug prema državnim institucijama
g) poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima
h) poduzetnici koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Iznimno, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji su s Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranju duga po kreditu
i) poduzetnici od kojih je zatražen povrat potpore ili se nalaze u postupku povrata potpore
j) poduzetnici, njihovi pravni slijednici ili njihova povezana ili ovisna društva, koji nisu do objave natječaja za dodjelu potpora po ovom programu dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora s obveznim iznosom vlastitog doprinosa kao i poduzetnik, pravni slijednik ili ovisni poduzetnik čiji je pravni prednik, osnivač ili vladajući poduzetnik nije opravdao ranije dodijeljene potpore
k) poduzetnici koji su za isti projekt ili za njegov dio ostvarili potporu temeljem drugih programa

Za provedbu Operativnog programa za 2014. godinu predviđeno je ukupno 132.550.000 kuna.

Namjena potpore:

a) osnivanja nove proizvodne djelatnosti
b) razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
c) temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
d) značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
e) proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Prihvatljiva ulaganja:

Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

a) mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore
b) mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
c) mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

Intenzitet potpore:

U slučaju velikih poduzetnika troškovi ulaganja smatraju se opravdanim do gornje granice od 40% ukupnih opravdanih troškova ulaganja za projekt ulaganja.
Republika Hrvatska se sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) (»Narodne novine«, broj 96/2012.) sastoji od dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine i to:
1. Kontinentalna Hrvatska
2. Jadranska Hrvatska.
Prostorna jedinica Kontinentalna Hrvatska doseže 64,1% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40% bruto ekvivalenta potpore.
Kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, maksimalni intenzitet regionalne potpore može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 % bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike.

Visina potpore:

Potpora po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.

Trajanje projekta:

Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka najkasnije do 31.12. 2015. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/ predračuna sa datumom ne starijim od datuma objave natječaja.

Prijava na natječaj:

Prijava na natječaj može se izvršiti isključivo putem on line aplikacije dostupne na stranici Ministarstva gospodarstva: www.mingo.hr.

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 11. lipnja 2014. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci