30 srp 2013

MINISTARSTVO KULTURE OBJAVILO POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

• redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi;
• dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
• glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
• kulturno-umjetničkog amaterizma;
• vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
• inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
• knjižnične djelatnosti;
• arhivske djelatnosti;
• muzejsko-galerijske djelatnosti;
• zaštite i očuvanja arheološke baštine;
• zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
• zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
• zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
• digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
• međunarodne kulturne suradnje;
• investicijske potpore;
• informatizacije ustanova kulture.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 20. srpnja do 15. rujna 2013. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2014. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednome od naznačenih rokova.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/prijavnice

Cjelokupan tekst natječaja dostupan je ovdje. 

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci