21 svi 2013

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH OBJAVILO POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ PODRUĈJA SOCIJALNE SKRBI ZA FINANCIJSKU POTPORU UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM I UDRUGAMA KOJE DJELUJU U KORIST OSOBA S INVALIDITETOM U RH

Ministarstvo socijalne politike i mladih je na temelju Odluke potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice socijalne politike i mladih o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu namijenjenih udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom za provedbu projekata iz područja socijalne skrbi (KLASA: 402-03/13-01/26, URBROJ: 519-09/2-13-1, od 16. svibnja 2013. godine) raspisalo Poziv za prijavu prijedloga projekata iz područja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, u okviru raspoloživih sredstava za 2013. godinu.

Cilj Poziva je podržati projekte udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: udruga) koje doprinose osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici i zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom na neovisnost i društvenu integraciju.

Udruge mogu prijaviti prijedloge projekata čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i smanjila socijalna isključenost, otklonili ili ublažili socijalni rizici koji prijete korisnicima, te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.

Ukupan okvirni iznos raspoloživih sredstava za provedbu projekata iznosi 3.000.000,00 kn (tri milijuna kuna koji će se raspodijeliti udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom iz područja socijalne skrbi.

Financijske potpore koje će biti dodijeljene udrugama za provedbu projekata, moraju biti između sljedećega najnižega i najvišeg iznosa:

• najniži iznos: 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) i

• najviši iznos: 150.000,00 kn (sto pedeset tisuća kuna).

Rok za podnošenje prijava udruga na ovaj Poziv je 19. lipanj 2013. godine. Udruge imaju pravo na ovaj Poziv prijaviti samo jedan (1) projekt, koji može trajati najdulje sedam (7) mjeseci.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica te na broj telefona 048 621 978 i e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci