09 svi 2013

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI NATJEČAJ ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni natječaj za program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu.

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva za provedbu Operativnog programa potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 120.000.000 kuna. Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se kao subvencija trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja imaju 20 i više zaposlenih.

Potpora je namijenjena sektorima prerađivačke industrije obuhvaćeni slijedećim odjeljcima prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti RH iz 2007 ( NKD-a 2007):

Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda
C 13 Proizvodnja tekstila
C 14 Proizvodnja odjeće
C 15 Proizvodnja kože

Proizvodnja proizvoda od drva
C 16 Prerada drva
C 31 Proizvodnja namještaja

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
C 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                                                                         

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
C 24 Proizvodnja metala, osim skupine
24.1. Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura i
24.2. Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
C 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme                    

Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva
C 26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
C 27 Proizvodnja električne opreme
C 28 Proizvodnja strojeva i uređaja
C 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Proizvodnja motornih vozila
C 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (Razredi: 30.11 i 30.12)
C 32 Ostala prerađivačka industrija

Potencijalni prijavitelji su trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u gore navedenim područjima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., te ako zapošljavaju više od 20 radnika.

Ukupna sredstva za provedbu Operativnog programa i Javnog natječaja predviđena su u iznosu 120 milijuna kuna i to 90 milijuna kuna za provedbu Mjera 1. i 2. , a 30 milijuna kuna za provedbu mjera 3.- 8. Operativnog programa.

Ministarstvo će eventualno neiskorišteni iznos sredstava po mjerama 3. – 8. prenamijeniti za potpore po mjerama 1. i 2.

Mjere:

(1) Mjera: Poticanje početnih ulaganja (osnivanje nove proizvodne djelatnosti, razvoj novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa, temeljnu promjenu sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti

(2) Mjera: Modernizacija tehnološkog procesa (značajna poboljšanja i modernizaciju već postojećih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s višom dodanom vrijednosti; proširenje već postojeće poslovne djelatnosti; značajna poboljšanja i modernizacija postojećih postrojenja koja će osigurati primjenu najbolje raspoloživih tehnika (NRT) s ciljem ishođenja Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišne dozvole); ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija – strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti; nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog softvera usmjerenog proizvodnji

Za Mjeru 1 i 2 ovog Programa dodjeljuju se regionalne potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Materijalna ulaganja predstavljaju ulaganje u opremu i strojeve, nabavljene isključivo po tržišnim uvjetima. Nematerijalna ulaganja predstavljaju ulaganje u stjecanje prava na patente, licence, tehnološko znanje ili stručno znanje koje nije zaštićeno patentom.

Za Mjeru 1. i 2. iznos potpore po pojedinom poduzetniku ne može biti veći od 3.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova. Za utvrđivanje opravdanih troškova potrebno je priložiti kopije ponuda/računa ne starije od 1.4.2013. godine. Poduzetnik mora dokazati da ima dostatne izvore financiranja za provođenje prijavljenog projekta. Financiranje se može provesti iz vlastitih izvora ili kredita banaka ili ostalih izvora financiranja koji u sebi ne sadrže elemente državne potpore. Ako se financiranje provodi putem kredita banaka potrebno je dostaviti ugovor o financiranju ili pismo namjere poslovne banke.

(3) Mjera: Subvencioniranje obrtnih sredstava
Sredstva dodijeljena po ovoj mjeri su namjenska i bespovratna i dodjeljuju se u cilju provedbe Mjera 1. i 2. ovoga Programa. Subvencionira se povećanje obrtnih sredstava uzrokovano ulaganjima u početna ulaganja i modernizaciju tehnološkog procesa. Intenzitet potpore po ovoj Mjeri može iznositi do 15% potpore po Mjeri 1. i/ili Mjeri 2. ali ne više od 200.000 eura po pojedinom poduzetniku, prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore, uključujući sve dodijeljene potpore male vrijednosti od 1. siječnja 2010. godine, uključujući i eventualno dodijeljene potpore po mjerama 3.-8. ovog Programa.

(4) Mjera: Razvoj novog proizvoda (oblikovanje, razrada, prototip-proizvodnja) podrazumijeva novi proizvod, poboljšanja proizvoda, modifikacije proizvoda i nove marke proizvoda koje tvrtka razvija za ciljano tržište. Potpore po ovoj mjeri pokrivaju troškove izrade prototipa nove linije proizvoda od izrade dizajnerskog rješenja do troškova testiranja gotovog proizvoda bez troškova sirovine i plaća povezanih sa izradom novog proizvoda ili linije novih proizvoda. Intenzitet potpore može iznositi do 75% prihvatljivih troškova

(5) Mjera: Promocija novog proizvoda
Potpore po ovoj mjeri pokrivaju troškove sudjelovanja na inozemnim sajmovima, odnosno troškove studija i savjetodavnih usluga potrebnih pri puštanju novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište, te marketinške aktivnosti vezane za promociju vlastitog proizvodnog programa na inozemnim tržištima. Intenzitet potpore po ovoj mjeri može iznositi do 75% prihvatljivih troškova

(6) Mjera: Sufinanciranje postupka dodjele Znaka zaštite okoliša
Cilj dodjele znaka zaštite okoliša je promicanje proizvoda koji tijekom životnog ciklusa imaju manji nepovoljan utjecaj na okoliša u odnosu na istovrsne proizvode čime se pridonosi učinkovitom korištenju prirodnih dobara i visokom stupnju zaštite okoliša. Putem znaka zaštite okoliša potrošači dobivaju pouzdane informacije o takvim proizvodima. Potpore po ovoj mjeri uključuju sufinanciranje izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima kojega izrađuje ovlaštenik (ovlaštene stručne institucije) na temelju provedenog pregleda. Potpore se dodjeljuju kao subvencija na temelju opravdanih troškova. Opravdani troškovi su troškovi izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima izrađenim od strane ovlaštenika (ovlaštene stručne institucije) na temelju provedenog pregleda. Kao dokaz za dodjelu potpora moraju se priložiti kopije računa odnosno ponuda ako je izrada navedenog elaborata u tijeku. Priznaju se računi i ponude izdane samo od ovlaštenika.

Sredstva državne potpore po ovoj Mjeri odobravaju se uvjetno. Subjekti su obvezni davatelju potpore dostaviti kopiju ishodovanog pozitivnog mišljenja na izrađeni elaborat od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Intenzitet potpore po ovoj mjeri može iznositi do 75% prihvatljivih troškova od ukupne cijene troškova izrade navedene dokumentacije.

(7) Mjera: Sufinanciranje troškova uvođenja EMAS sheme u proizvodnu organizaciju
EMAS (Eco – Management and Audit Scheme) je dobrovoljni sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja u svrhu postizanja visokih ekoloških standarda u upravljanju u organizaciji te informiranju javnosti o postignućima. Potpore po ovoj mjeri uključuju sufinanciranje troškova uvođenja EMAS-a u proizvodnu organizaciju odnosno ispunjavanja zahtjeva Uredbe EMAS EZ. Br. 1221/2009 od strane proizvodne organizacije. Potpore se dodjeljuju kao subvencija na temelju opravdanih troškova. Opravdani troškovi su troškovi koji uključuju: inicijalnu analizu stanja i utjecaja djelatnosti organizacije na okoliš, donošenje politika i uspostava programa ekološkog upravljanja prema ključnim pokazateljima (potrošnja energija, sirovine, voda, otpad, bioraznolikost, emisije u okoliš), izrada izjave o okolišu, informiranje javnosti; tj. svi interni troškovi prije podnošenja zahtjeva za registraciju u Registar EMAS. Sredstva državne potpore po ovoj Mjeri odobravaju se uvjetno. Subjekti su obvezni uz prijavu na Natječaj priložiti kopije ugovora s konzultantskom tvrtkom s pripadajućim troškovnikom te potvrdom o podnošenju zahtjeva za registraciju u Registar EMAS prema Agenciji za zaštitu okoliša. Intenzitet potpore po ovoj mjeri može iznositi do 75% prihvatljivih troškova od ukupne cijene troškova uvođenja EMAS-a u proizvodnu organizaciju.

(8) Mjera: Sufinanciranje izrade potrebite dokumentacije u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša                                        
Integrirani pristup nadzoru onečišćenja ima za cilj spriječiti emisije u zrak, vode ili tlo gdje god je to moguće, a tamo gdje nije, svesti ih na minimum kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša kao cjeline. Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje može se odnositi na jedan ili više dijelova postrojenja na istoj lokaciji, u kojim se djelatnost namjerava obavljati ili obavlja i/ili ih koristi ista tvrtka. Potpore po ovoj mjeri uključuju sufinanciranje troškova izrade potrebite dokumentacije u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša od strane ovlaštenika. Korisnici državne potpore po ovoj Mjeri su industrijski subjekti, obveznici definirani u Prilogu I Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (Narodne novine, broj 114/08). Potpore se dodjeljuju kao subvencija na temelju opravdanih troškova. Opravdani troškovi su troškovi izrade potrebite dokumentacije, provedeni su od strane ovlaštene stručne institucije (ovlaštenika) u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Kao dokaz za dodjelu potpora moraju se priložiti kopije računa odnosno ponuda ako je izrada navedene dokumentacije u tijeku. Priznaju se računi i ponude izdane samo od ovlaštenika. Sredstva državne potpore po ovoj Mjeri odobravaju se uvjetno. Industrijski subjekti, obveznici su obvezni davatelju potpore dostaviti kopiju ishodovanog pozitivnog mišljenja na izrađenu dokumentaciju od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Intenzitet potpore po ovoj mjeri može iznositi do 75% prihvatljivih troškova od ukupne cijene troškova izrade navedene dokumentacije. Ukupan iznos potpore po pojedinom poduzetniku odobrene po Mjerama 3. do 8. može iznositi maksimalno 750.000 kuna

Za provedbu Programa dodjeljuju se regionalne potpore i potpore male vrijednosti („de minimis” potpore).

Sredstva državne potpore odobrena Operativnim programom zbrajaju se sa drugim sredstvima državne potpore. Visina državne potpore po pojedinom primatelju iste ne može prijeći intenzitet državne potpore za usavršavanje ili regionalne potpore, bez obzira na davatelja državne potpore.

Korisnik državne potpore kod prijave za dodjelu potpora po ovom Programu, dužan je dostaviti popis svih dobivenih potpora za istu namjenu dobivenih temeljem drugih programa (Zakon o poticanju ulaganja, Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva, Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja i ostalih)

Potpore se dodjeljuju za Projekte ili dio Projekata koji su nakon objave ovog Programa, a ostvariti će se najkasnije do kraja 2014. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/računa nakon 1. travnja 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 28. svibnja 2013. godine. Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3766

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4/I, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci