12 tra 2013

OBJAVLJENO ŠEST NATJEČAJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ČISTIJEG TRANSPORTA

Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost objavio je 10. travnja 2013. godine natječaj za sufinanciranje projekata čistijeg transporta, a ukupna raspoloživa sredstva po natječaju iznose 20.000.000,00 kn.

Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost i u Narodnim novinama br. 42/13, a pravo na sredstva Fonda sukladno ovom natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici kako je definirano natječajem.

Sredstva Fonda sukladno ovom natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija. Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.

Fond će subvencionirati:

 • kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili
 • opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi i to samo za projekte navedene pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. točke I. natječaja.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom natječaju su troškovi nastali nakon dana objave natječaja u Narodnim novinama, i to: ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen, nabava eko guma, poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila, nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom, nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama (na električni pogon ili na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom) ili na pogon ukapljenim naftnim plinom(UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (SPP) ili dizel-plinom (DFD), nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama (na električni pogon ili EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili na pogon UNP ili SPP ili DFD), pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD, izgradnja punionica za vozila na električni pogon, izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

Predmet natječaja ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

Ponuditelji mogu dostaviti najviše dvije ponude za projekte koji su predmet ovog natječaja.

Rok za dostavu ponuda je 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na web adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444440.html.


SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

U okviru objavljenog natječaja organizacije civilnog društva (udruge) svoje prijave mogu podnijeti za projekte koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode. Trajanje projekta ne može biti dulje od dvije godine od dana početka provedbe projekta, a provodi se na području Republike Hrvatske.

Na temelju ovog natječaja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za pojedini projekt odobrava sredstva donacije u iznosu do 200.000,00 kn ovisno o vrijednosti projekta i učincima koji se postižu u području zaštite okoliša i prirode. Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 2.000.000,00 kn.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva (udruge) registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02), čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša i prirode.

Područja aktivnosti projekata su: zaštita okoliša (iskorištavanje vrijednih svojstava i upotreba otpadnih materijala u svrhu nastanka novih proizvoda, sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, programi edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja i aktivnog sudjelovanja građana u sustavu gospodarenja otpadom, programi edukacije i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj, obrazovni projekti udruga hrvatskih branitelja koji imaju za cilj omogućavanje rehabilitacije i aktivno uključivanje hrvatskih branitelja u društvo, a vezano za zaštitu okoliša i prirode); zaštita prirode ( zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, prikupljanje podataka i izrada stručnih studija o stanju populacija ugroženih vrsta i stanišnih tipova s analizom razloga ugroženosti i prijedlozima mjera očuvanja s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove u potencijalnim Natura 2000 područjima i morskim ekosustavima, prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i izrada stručnih studija o stanju populacija invazivnih vrsta s prijedlozima mjera uklanjanja i suzbijanja, prikupljanje podataka i izrada stručnih studija za moguće obnavljanje populacija ugroženih vrsta i reintrodukciju regionalno izumrlih vrsta, programi edukacije o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti, edukacija, praktična istraživanja i savjetodavni rad u ekološkoj poljoprivredi.

Rok za dostavu prijava je 10. lipnja 2013. godine.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na web adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444441.html.


ENERGETSKA UČINKOVITOST U INDUSTRIJI

Predmet natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja sljedećih projekata energetske učinkovitosti u industriji: poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u industriji – iskorištenje otpadne topline u procesima, racionalizacija potrošnje energije (promjena ponašanja, upravljanje opterećenjem), uvođenje učinkovitijih industrijskih rashladnih sustava, uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona i dr.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici ako ispunjavaju definirane uvjete NN 042/13.

Sredstva Fonda sukladno natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija kamata. Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po projektu, na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine. Fond će subvencionirati kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna po projektu.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom natječaju utvrđena su financijskim planom Fonda u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Pod opravdanim troškovima ulaganja u projekte za koje se raspisuje ovaj natječaj podrazumijevaju se troškovi nabave opreme i izvođenja pripadajućih radova nastali nakon dana objave natječaja u Narodnim novinama, a koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Opravdani troškovi su sljedeći: nabava i ugradnja opreme, ispitivanja, mjerenja, podešavanja i puštanja u pogon postrojenja ili instalacije, stručni nadzor provođenja projekta. Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdan trošak projekta u smislu ovog natječaja.

Rok za dostavu ponude je 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na web adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444442.html.


SUFINANCIRANJE PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Predmet ovog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja:

 • projekata izgradnje individualnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije (OIE) za proizvodnju električne energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu,
 • projekata izgradnje sustava koji koriste OIE za proizvodnju toplinske energije,
 • projekata izgradnje sustava za proizvodnju čvrstih biogoriva te
 • proizvodnje postrojenja, opreme i komponenata za proizvodnju energije iz OIE.

Pravo na sredstva Fonda sukladno natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici i zadruge hrvatskih branitelja.

Sredstva Fonda sukladno natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita), subvencija i financijskih pomoći.

Trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te obrtnicima i zadrugama hrvatskih branitelja Fond će dodjeljivati zajmove ili subvencije kamata, a jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama financijske pomoći. Zadrugama hrvatskih branitelja Fond će dodjeljivati i subvencije na ulaganja.

Ponuditelji mogu dostaviti najviše dvije ponude za projekte koji su predmet ovog natječaja.

Roku za dostavu ponuda je 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na web adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444444.html.

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U okviru natječaja organizacije civilnog društva (udruge) svoje prijave mogu podnijeti za projekte koji se odnose na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Trajanje projekta ne može biti dulje od dvije godine od dana početka provedbe projekta, a provodi se na području Republike Hrvatske.

Na natječaj se mogu prijaviti i projekti iz područja energetske učinkovitosti i korištenja OIE ugovoreni u okviru programa Europske unije (EU) koji su raspoloživi organizacijama civilnoga društva/udrugama te su ugovoreni:

 • tijekom 2012. godine i aktivnosti projekta većinskim se dijelom provode tijekom 2013. godine,
 • tijekom 2013. godine.

Projekti ugovoreni u okviru programa EU mogu ostvariti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost samo u dijelu koji nije sufinanciran sredstvima EU.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva (udruge) registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 88/01, 11/02), čije je djelovanje usmjereno na područje energetske učinkovitosti i korištenja OIE. Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Područja aktivnosti projekta su: promocija energetske učinkovitosti i korištenja OIE u sektorima neposredne potrošnje energije (kućanstva, promet, …); prikupljanje podataka, istraživanje i izrada stručnih analiza i studija o potrošnji energije i korištenju OIE s prijedlozima mjera za poboljšanje stanja; programi edukacije o energetskoj učinkovitosti i korištenju OIE u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja; obrazovni projekti udruga hrvatskih branitelja koji imaju za cilj omogućavanje rehabilitacije i aktivno uključivanje hrvatskih branitelja u društvo, a vezano uz energetsku učinkovitost i korištenje OIE.

Rok za dostavu prijava je 10. lipnja 2013. godine.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444445.html.

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE

Predmet natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete.

Sredstva Fonda dodjeljuju se za projekte izgradnje novih instalacija javne rasvjete te za rekonstrukcije i modernizacije postojećih sustava javne rasvjete što uključuje potrebnu nadopunu postojećih sustava rasvjete, i to za projekte: cestovne rasvjete, rezidencijalne rasvjete, rasvjete spomeničke i građevinske baštine, rasvjete ostalih javnih i vanjskih površina (kompleksi bolničkih i drugih javnih ustanova, gospodarski centri i postrojenja te drugi sustavi rasvjete).

Projekti za koje se dodjeljuju sredstva Fonda moraju pridonositi postizanju sljedećih ciljeva:

 • usklađivanje postojećeg sustava rasvjete ili izgradnja novog s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima (HRN EN 13 201) kao uvjet prometne sigurnosti,
 • zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova),
 • povećavanje energetske učinkovitosti sustava.

Pravo na sredstva Fonda sukladno natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici koji u vlasništvu imaju sustav javne rasvjete.

Sredstva Fonda sukladno dodjeljuju se putem financijskih pomoći, zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija kamata. Trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te obrtnicima Fond će dodjeljivati zajmove ili subvencije kamata, a jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama financijske pomoći.

Svaki ponuditelj na ovaj natječaj može dostaviti jednu ponudu.

Roku za dostavu ponuda je 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći na web adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2444446.html.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja,  Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci