16 srp 2012

MINISTARSTVO KULTURE OBJAVILO POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu mogu se javiti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

1. redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi;

2. glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;

3. kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);

4. dramske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta i kazališnog amaterizma;

5. zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;

6. književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;

7. knjižnične djelatnosti;

8. muzejsko-galerijske djelatnosti;

9. likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;

10. nove medijske kulture;

11. zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

12. arhivske djelatnosti;

13. međunarodne kulturne suradnje;

14. informatizacije ustanova kulture;

15. investicijske potpore;

16. digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;

17. zaštite i očuvanja arheoloških dobara.

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, potpore za programe promocije knjige i čitanja, potpore za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga, za „Poduzetništvo u kulturi” (u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta) te za poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva. Za programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija raspisat će se zaseban natječaj.

Rok za podnošenje prijava je do 01. rujna 2012. godine.

Tekst Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu možete pronaći na web stranici Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj tel: 048/ 621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci