21 stu 2011

IPARD

IPARD program je predpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio programa IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), odnosno predstavlja V. komponentu IPA-e pod nazivom RURALNI RAZVOJ. IPARD program zapravo predstavlja strategiju usmjerenu na unapređenje razvoja ruralnih područja u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost IPA programa za svih 5 komponenti za Republiku Hrvatsku iznosi 11,468 milijardi EUR za razdoblje od 2007. do 2013. godine, dok sredstva namijenjena za IPARD program u razdoblju od 2007. do 2012. godine iznose 156,7 milijuna EUR.

U okviru IPARD programa je temeljem tri cilja definirano ukupno 6 mjera čiji korisnici mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrti i tvrtke, ovisno o mjeri.

 

PRIORITET MJERA SEKTOR
1 Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća (isključujući gljive)
 • sektor žitarica i uljarica
103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice
 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja
2 Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja 201 – Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika  
202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
 • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
 • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja
 • Podmjera 202.3: Projekti suradnje
3 Razvoj ruralne ekonomije 301 – Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
 • sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
 • lokalne nerazvrstane ceste
 • toplane
 • protupožarni prosjeci s elementima šumskih cesta
302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti
 • sektor ruralnog turizma
 • sektor tradicijskih obrta
 • sektor izravne prodaje
 • sektor slatkovodnog ribarstva
 • sektor usluga
 • sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
 • sektor proizvodnje gljiva
 • sektor obnovljivih izvora energije
 

Mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice” ima za cilj dostizanje standarda Europske zajednice koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravstvenu ispravnost hrane i kakvoću hrane, zdravlje životinja i biljaka, dobrobit životinja i sigurnost na radu, modernizaciju proizvodnih sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje kvalitete proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika prilikom budućeg ulaska na otvoreno tržište EU, te jačanje konkurentnosti na unutarnjem tržištu otvaranjem novih tržišnih mogućnosti za poljoprivredne proizvode.

Prihvatljivi sektori u okviru Mjere 101 su slijedeći:

– sektor mljekarstva
– sektor govedarstva
– sektor svinjogojstva
– sektor peradarstva
– sektor jaja
– sektor voća i povrća (isključujući gljive)
– sektor žitarica i uljarica

 

Mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice” ima za cilj prilagodbu  poljoprivrednih i ribljih objekata za preradu kako bi se zadovoljio minimum EU standarda koji se odnose na higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu i ekološke uvjete, poboljšanje upravljanja životinjskim otpadom kroz ulaganje u centre za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, unapređenje marketinških kanala za primarne proizvođače u sektoru poljoprivrede i ribarstva poboljšanim pristupom objektima prerade, unapređenje sveukupnog učinka prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, pojednostavljivanje natjecanja na domaćem tržištu primjenom novih tehnologija i inovacija, otvaranje novih mogućnosti na tržištu za poljoprivredne proizvode, stavljajući naglasak na usklađivanje sa standardima Zajednice.

Prihvatljivi sektori u okviru Mjere 103 su slijedeći:

– sektor mlijeka i mljekarstva
– sektor prerade mesa
– sektor ribarstva
– sektor prerade voća i povrća
– sektor vinarstva
– sektor maslinovog ulja

 

Mjera 201 „Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika” predstavlja okvir za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera unutar 3 pilot područja:

– Park prirode Velebit
– Park prirode Lonjsko Polje
– Zagrebačka županija

Cilj mjere 201 je održavanje pozitivne uloge poljoprivrede u stvaranju i očuvanju polu-prirodnih staništa i mozaičkih krajobraza, te smanjenje postojećih i sprečavanje mogućih budućih negativnih učinaka na okoliš.

 

Mjera 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” predstavlja okvir za međusektorsku suradnju, informiranje i edukaciju stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, zatim za izradu i provedbu lokalnih strategija razvoja, te ujedno predstavlja i podlogu za osmišljavanje, prijavu i realizaciju projekata od strane dionika uključenih u lokalne akcijske grupe (LAG-ove).

Aktivnosti u okviru Mjere 202 provode se sukladno načelima LEADER pristupa odnosno putem stvaranja lokalnih akcijskih grupa (naglasak na bottom-up pristupu) koje obuhvaćaju relevantne dionike javnog, privatnog i civilnog sektora ciljanog ruralnog područja.

LEADER pristup unutar IPARD programa u okviru Mjere 202 sastoji se od tri podmjere:

– Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
– Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja
– Podmjera 202.3: Projekti suradnje

 

Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” ima za cilj unaprijediti i poboljšati razinu osnovne infrastrukture u ruralnim područjima kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost, poboljšali životni i radni uvjeti, te spriječila daljnja depopulacija ruralnih područja.

Prihvatljiva su ulaganja u slijedećim sektorima:

– sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
– lokalne nerazvrstane ceste
– toplane
– protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

 

Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti” omogućava povećanje prihoda ruralnog stanovništva putem razvoja i diversifikacije ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja, očuvanje postojećih radnih mjesta, povećanje opsega usluga za stanovnike ruralnih područja, te poboljšanje socijalne strukture u ruralnim područjima.

Prihvatljiva su ulaganja u slijedećim sektorima:

– sektor ruralnog turizma
– sektor tradicijskih obrta
– sektor izravne prodaje
– sektor slatkovodnog ribarstva
– sektor usluga
– sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
– sektor proizvodnje gljiva
– sektor obnovljivih izvora energije

 

Odlukom Vlade RH (NN 34/08) IPARD programom upravlja Uprava za ruralni razvoj –  Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, a program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci