Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima

 

 

Korisnik: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Trajanje projekta: od 01. srpnja 2021. godine do 01. srpnja 2023. godine 

Ukupna vrijednost projekta: 1.736.990,30 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 1.736.990,30 kuna (100%)

Opći cilj projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucionalnog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete, razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Aktivnosti: Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije; Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.