Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga CZSS Đurđevac

Korisnik projekta: Hrvatski zavod za socijalni rad
Vrijednost projekta: 879.426,22 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 14. kolovoza 2020. do 01. srpnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je ulaganje u socijalnu infrastrukturu na području Koprivničko-križevačke županije u smislu gradnje i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije i procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na izvaninstitucijsku skrb u zajednici.

Svrha projekta je unapređenje socijalne infrastrukture Centra za socijalnu skrb Đurđevac u smislu gradnje i opremanja sa svrhom podrške procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucioonalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Aktivnosti:  Izrada projektno-tehničke dokumentacije; Izgradnja novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije; Stručni nadzor radova i koordinator zaštite na radu; Nabava specijalizirane i ostale opreme; Nabava vozila; Priprema i provedba nabava roba, radova i usluga; Financijska revizija projekta; Promicanje horizontalnih načela; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email