Uređenje parka „Pod lipama“ kod župnog dvora u naselju Novigrad Podravski

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 72.450,15 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2016. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 17.253,97 eura

Opći cilj projekta: Revitalizacijom parka, odnosno dodatnim sadržajima, omogućiti će se ljudima, da se u njemu, osim što prolaze i zadržavaju. Formirati će se novi sadržaji koji će to omogućavati i  parku će se vratiti njegova funkcija okupljanja kakvu je imao u prošlim vremenima (čitanje vijesti i oglasa ispod lipa), vjerski aspekt (pil Sv. Trojstva, župni dvor), uređeno dječje igralište i turistička atrakcija spomenik prirode “Staro stablo lipe” (Tillia L.) (zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode).  Stablo je  zbog dotrajalosti i starosti srušio nalet vjetra, a kipari su od panja izradili motiv utvrde Novigrada Podravskog i motiv seljačkog života. Iz sačuvanih grana koje je bilo moguće iskoristiti izgrađeni su kipovi koji će kao sastavni dio lipe biti smješteni unutar parka.

Aktivnosti: Aktivnosti na projektu su izgradnja nove staze, rekonstrukcija Pila Sv. Trojstva, gradnja nadstrešnica za skulpture, paviljona sa postavom urbane opreme horitkulture, uređenje dječjeg igrališta, postava rasvjetnih stupova sa osiguranjem rasvjete komunikacijskih pravaca, te postava novih klupa i koševa za smeće. Zahvat će se izvršiti tradicionalnim materijalima, drvom, crijepom, sa što manjom upotrebom betona, a nove građevine će se oblikovati u duhu tradicijskih materijala.

Print Friendly, PDF & Email