Rekonstrukcija nerazvrstane ceste „Ciglana“

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 187.195,57 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 51.761,90 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je unaprijediti prometnu infratsrukturu, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšati kvalitetu  života ruralnog stanovništa što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja i smanjenje negativnog demografskog trenda.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste (od spoja na Kolodvorsku ulicu LC 26112 do kraja ulice Ciglana u duljini od 638 metara) su: pripremni radovi, zemljani radovi, montažni radovi, asfalterski radovi, završni radovi i usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email