Novi početak

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 1.225.546,55 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 25. studenog 2020. do 25. svibnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Centar za socijalnu skrb Križevci

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Svrha projekta unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.

Aktivnosti: Uspostava skloništa i pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji na području Koprivničko-križevačke županije; Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji u Koprivničko-križevačkoj županiji; Podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email