Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u naselju Hlebine

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 14.599,51 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 8.759,71 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je podizanje razine komunalnih usluga i kvalitete života stanovnika na području Općine Hlebine, a dijelom i susjedne Općine Peteranec uz povećanje prometne sigurnosti i smanjenje procesa depopulacije.

Aktivnosti: Aktivnosti na projektu „Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u Naselju Hlebine“ su: 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije, 2. Izrada idejnog i glavnog projekta sa ishođenjem akta za građenje.

Print Friendly, PDF & Email