INNOINVEST

Korisnik projekta: Regionalna inovacijska agencija Južnog zadunavlja
Vrijednost projekta: 193.808,91 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: Sveučilište u Pečuhu, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Pannon novum Regionalna inovacijska agencija Zapadnog Zadunavlja, Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Cilj projekta bila je analiza inovacijskog potencijala u projektnom području hrvatskih i mađarskih županija, kako bi se definirale komparativne prednosti i pružila potpora donositeljima odluka, te je jedan od ciljeva bila i zajednička promocija prekograničnog područja za potencijalne investitore.

Aktivnosti: Izrada regionalne analize o inovacijskom potencijalu u pograničnom području, izrada zajedničkog akcijskog plana, uspostavljanje online prekogranične baze podataka i platforme za inovativne aktere u prekograničnom području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije na hrvatskoj strani, te Zala, Baranya i Somogy županija na mađarskoj strani.

Print Friendly, PDF & Email