Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Korisnik projekta: Drava Kom d.o.o.
Vrijednost projekta: 143.944,52 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 09. srpnja 2020. do 09. siječnja 2021. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Intenzitet potpore: 85%

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Svrha projekta je nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge.

Aktivnosti: Nabava komunalnog vozila; Angažiranje vanjskog stručnjaka za poslove pripreme i provedbe odgovarajućih postupaka javne nabave; Izobrazno-informativne aktivnosti; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email